Българска стопанска камара (БСК) организира двудневни обучения за мениджъри и експерти, както и за всички желаещи да подобрят ключовите си компетенции.

Обученията ще се проведат в периода октомври-декември 2014 г. и ще се водят от експерт-преподавател.

След успешно завършване на обучението, участниците ще получат сертификат за придобити ключови компетенции.

Участниците в обучението ще получат комплект учебни материали. Обученията и материалите са на български език.

Теми на отворените обучения

Период на провеждане

Цена за двудневно обучение

Бизнес медиация

1-2 декември

4-5 декември

240 лв.
за курс

Социални умения в екипната работа

17-18 ноември

20-21 ноември  

180 лв.
за курс

Комуникативни бизнес умения

14-15 октомври

16-17 октомври

180 лв.
за курс

 

Време за провеждане – 2 дни (8 учебни часа), от 09.00 до 17.00 ч.

Място на провеждане – гр. София, ул. Гладстон № 8

Обучител – Георги Стоянов

За записвания е необходимо да се попълни Заявление за участие
и да се изпрати на a.katzarova@bia-bg.com

***

КРАТКА АНОТАЦИЯ НА ТРЕНИНГИТЕ

Бизнес медиация

Медиацията е способ за извънсъдебно разрешаване на спорове, при който трето неутрално лице подпомага спорещите страни в тяхното общуване и търсене на взаимноизгодно решение.

Същността на конфликта, неговите проявления, видове и анализ, както и различните техники за водене на преговори стоят в основата на обективен поглед върху конфликтната среда и подпомагат способността за намиране на реалистичен и приемлив за всички участници изход от ситуацията.

В обучението ще бъдат разгледани нормативните принципи, които стоят в основата на процедурата по медиация, етапите, през които преминава процеса, приложното поле на медиацията, в т.ч. и в бизнес средата. Ще се запознаем със спецификата и ще упражним няколко симулирани медиации на вътрешнофирмено ниво (в т.ч. и разрешаване на конфликти в екипа), на ниво конфликти между бизнес контрагенти/ компании, както и в сферата на трансграничното разрешаване на спорове.

Социални умения при работа в екип

Ефективните социални взаимодействия се основават на компетенциите да разграничаваме индивидуалните различия на хората, техния социален статус и роли и да действаме в съответствие с тях за постигането на целите.

Те предполагат желание за включване в социални интеракции, оказване и приемане на помощ и подкрепа, изграждане на мрежа от отношения, както и създаване и поддържане на доверие към другите.

Обучението ще даде възможност за придобиване на знания и изграждане на умения за работа в екип от гледна точка на социалните взаимодействия в екипа (права и задължения на членовете на екипа, общуване в екипа, вземане на решения и други), създаване на положителен микроклимат в екипа и ефективност на екипната работа.

Комуникативни бизнес умения

Комуникацията като компетенция е способността да се взаимодейства с другите за постигане на определени цели. Към този термин се отнасят точността, яснотата в изказа, разбирането, ефективността на процеса. Комуникативността включва отвореност към другите, лекота в общуването, установяване на много и различни контакти, управление на процеса на комуникация.

В рамките на обучението ще бъдат разгледани принципите на ефективна комуникация, общите модели на общуването, техники и методи за ефективна комуникация. Участниците ще придобият знания относно основни понятия и умения за предаване и приемане на информация, уверено и аргументирано самопредставяне, овладяване на словесната и невербална комуникация, задаване на въпроси, активно и емпатично слушане.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК организира обучения по ключови компетенции за мениджъри и експерти