Българска стопанска камара организира еднодневен семинар във връзка с Актуализираните ръководства по прилагане на Наредба № 7 за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации- съдържание и специфични изисквания по сектори. Разработване на ПУР.

Дата и място: 11.03.2016 г. от 9:30 до 15:00 часа , БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София

На обучението ще бъдат представени:

  • Актуализирани ръководства по прилагане на Наредба №7 от 21.10.2003 г.( изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.) за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации;
  • Ръководствата по сектори и специфични задължение на операторите във връзка с прилагането на Наредбата;
  • Подготовка на планове за управление на разтворители. Методи за оценка и измерване. ръководство №16. Практически подходи, особености, проблеми и досегашен опит. Оценка на съответствието с нормите за допустими емисии;
  • Съдействие при подготовка на ПУР, измервания на концентрации и масов поток на емитирани ЛОС. Определяне на НДНТ и постигане на съответствие с емисионните ограничения;

Лектори ще бъдат Елена Якимова експерт от МОСВ и Илияна Павлова експерт БСК.

Участниците в семинара ще получат на хартиен носител материалите и след завършване на обучението ще получат сертификат за придобити знания.

 

Регистрация и заплащане на таксата за участие:

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 10.03.2016 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

Такса за участие: – 150 лв. с включенo ДДС

IBAN BG61STSA93000021609234

BIC STSABGSF – Банка ДСК ЕАД.

Българска стопанска камара,

Център "Чиста индустрия"

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение: Актуализирани ръководства по прилагане на Наредба №7 - 11 март 2016 г.