Българска стопанска камара организира еднодневен семинар по изискванията на регламентите REACH и CLP.

Обучението ще се проведе на 29.06.2016 г. от 10:00 часа в БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София.

На обучението ще бъдат представени:

Регламент 2016/9 за съвместно подаване и обмен на данни. Практически насоки

  • Новости свързани с IUCLID 6.0
  • Нова форма за предоставяне на информация за опасни смеси на "Клиника по токсикология" към УМБАЛСМ Пирогов
  • Обхват на информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от Закона по опазване на околната среда (одобряване на инвестиционно предложение по реда на глава шеста от ЗООС за изграждане на ново и планирани изменения или разширения в съществуващо предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал)
  • Представяне на връзката между Регламент REACH и Директивите за безопасни условия на труд в работната среда (OHS)

Лектори ще бъдат експерти от Министерство на околната среда и водите и експерти на Изпълнителна агенция “Главна дирекция по труда”

Участниците в семинара ще получат на хартиен носител материалите и след завършване на обучението ще получат сертификат за придобити знания.

Регистрация и заплащане на таксата за участие до 27.06.2016 г.

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 27.06.2016 г. след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрация.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

Такса за участие: – 180 лв. с включенo ДДС

IBAN BG61STSA93000021609234

BIC STSABGSF – Банка ДСК ЕАД.

Българска стопанска камара,

Център чиста индустрия

Тел: 02 980 30 55

                                                                                 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар “Изискванията на регламентите  REACH и CLP