Общо събрание на Българската асоциация на металургичната индустрия

Общо събрание на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), член на БСК, ще се проведе на 15 юни 2017 г., от 13,30 часа, в конферентната зала на „Нипроруда“ АД, бул. Александър Стамболийски № 205, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС на БАМИ за 2016 г.;
  2. Доклан на КС за финансовото състояние и счетоводната отчетност за 2016 г.;
  3. Освобождаване от отговорност на членовете на КС и на УС;
  4. Приемане на Основни насоки за работа през 2017 г.;
  5. Приемане на годишен бюджет за 2017 г.;
  6. Разни.

В случай че липсва кворум, Общото събрание ще се проведе на същата дата и същото място, един час по-късно, и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение в офиса на БАМИ или на интернет страницата на организацията – www.bcm-bg.com.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.