Национална кръгла маса по проблемите на активното стареене и междугенерационнния подход ще се проведе на 14 май 2020 г., дистанционно, чрез портал https://activeageing.bia-bg.com.

За участие са поканени ръководствата на държавни институции: МТСП, МОН, МЗ, АЗ, НСИ; НОИ, НАП, НЗОК; ръководствата на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите – АИКБ, КРИБ, БТПП, ССИ, КНСБ, КТ „Подкрепа“; научни изследователи в областта на активното стареене и поколенческите различия; членове на ръководствата на 10-те браншови работодателски организации – участващи в проекта; работодатели и мениджъри човешки ресурси от предприятия; членове на ръководствата на браншови организации на работниците и служителите и др.

По време на събитието ще бъдат представени резултатите от направените проучвания по проект № BG05M9OP001-1.051-0006-C01 „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“, финансиран по ОП РЧР, който Българската стопанска камара (БСК) изпълнява съвместно с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Националната кръгла маса ще приключи с Обобщаващ доклад за избора на най-подходящи политики и практики в управлението на човешките ресурси, с акцент върху осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации и насърчаване на по-дълъг трудов живот.

Тези резултати ще послужат като основа за разработването на методически материали, както и за разработването на иновативни инструменти, които ще осигурят основа за формирането, изготвянето, апробирането и прилагането на политики на национално, браншово и корпоративно ниво, иновативни програми и инструменти, които да отразят в най-голяма степен необходимите и приемливи за бизнеса решения за насърчаването на по-дългия трудов живот чрез адаптиране на по-възрастните работници и служители към изискванията на пазара на труда, както и тяхното по-дълго задържане/оставане на трудовия пазар, специфичните възрастови потребности на различните генерации и нуждата от трансфер на знания и опит между поколенията на работното място.

Информация за крайните резултати от Кръглата маса ще бъде публикувана на адрес https://activeageing.bia-bg.com/bg/analyses/roundtable/.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Национална кръгла маса по проблемите на активното стареене и междугенерационнния подход