На 30 септември 2020 г., сряда, от 11.00 часа, в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе редовно заседание на Управителния съвет на БСК при следния предварителен дневен ред:

  1. Рамково споразумение за договаряне на минимална работна заплата. Докладва Димитър Бранков, зам.-председател на БСК;
  2. Предложение на БСК за мерки в енергетиката за конкурентоспособна и устойчива българска индустрия. Докладва Димитър Бранков, зам.-председател на БСК;
  3. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и Оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Докладва Наталия Събева, главен юрисконсулт на БСК;
  4. Информация за упълномощаване на Българска стопанска камара за представителна работодателска организация на национално равнище. Докладва Добри Митрев, главен секретар на БСК.
  5. Прием на нови пълноправни членове на БСК. Докладва Добри Митрев, главен секретар на БСК;
  6. Разни.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК