Във връзка с предстоящите парламентарни избори и подновяване на дебата за промени в принципите и основните елементи на данъчното облагане, УС на БСК декларира следното:

1. Не подкрепяме предприемането на радикални промени в данъчната система, включително въвеждането на нови данъци, без задълбочена оценка на въздействието и широк обществен и експертен дебат.

2. Промените в данъчната система при липса на реформи в публичните разходи, прозрачност, контрол от страна на законодателната власт, ниска ефективност и нецелесъобразност на част от публични инвестиции няма да доведат до очакваните резултати, вкл. за преодоляване на неравенствата, обусловени от най-високия в ЕС дял на неинтегрирани и маргинализиращи се социални общности, до масирани местни и чужди инвестиции в нови сектори, икономически растеж, качествени работни места и иновации.

3. Потвърждаваме отново становището си, изразено в основните насоки за дейността на БСК на 15-то общо събрание, вкл. за усъвършенстване на данъчното законодателство, съобразяване с разпоредбите на европейските директиви и практика на Европейския съд и Съда по правата на гражданите. Страната ни заема едно от последните места в ЕС по фискална децентрализация, като незначителна част от общините имат задоволително равнище на финансова самостоятелност. В тази връзка, е необходима промяна на разпределението между приходите на общините и централната власт, радикално преустройство на административно-териториалното деление на страната и намаляване на броя на общините, в съответствие с новите демографски и икономически реалности.

4. Следва да бъде подготвена рамка и предприети реформи в средносрочна перспектива в системата на държавните и местни такси и тяхното обвързване с икономически необходимите разходи за предоставяне на съответните публични услуги.

5. В сегашните условия на криза, свързана с COVID-19, нараства потребността от предвидимост на основните параметри на инвестиционната среда.

С цел подпомагане на бизнеса в условията на задълбочаващата се икономическа криза, в следствие на пандемията от COVID-19, УС на БСК предлага следните данъчни облекчения и преференции за бизнеса за периода 2021-2022 г.:

  • Предприятията да бъдат освободени от данък върху печалбата. Припомняме, че приходът от корпоративен данък в последните две години е в размер на 2,3-2,6 млрд. лв. Тези средства могат да бъдат пряко използвани за ефективно и непосредствено подпомагане на българския бизнес.

  • Физическите лица да бъдат освободени от заплащане на данък върху дивидента, в размер на 5%.

  • Спазване на конституционния принцип при определяне на административните такси спрямо разходите за тях.

  • Да се предвидят данъчни преференции за предприятия, които инвестират във високи и иновативни технологии.

УС на БСК призовава политическите сили, социалните партньори и експертната общност за балансираност, отговорност и компетентност при участиe в дебата за промени в данъчната система на Република България.

 


Позиция на УС на БСК по промените в системата на  данъците, държавните и местни такси
Добави мнение