Дата: 30.09.2020

Източник: БСК

Прочетено: 744

Днес, 30 септември 2020 г., се проведе редовно заседание на Управителния съвет на БСК.

Членовете на УС бяха запознати с хода на преговорите по Тристранното споразумение за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. В доклада си пред УС зам.-председателят на БСК Димитър Бранков отбеляза, че в хода на преговорите са отпаднали редица предложения за въвеждане на критерии и формула за определяне на МРЗ. „Очертава се нормативна празнота, доколкото от текста отпаднаха икономичедските и социални критарии и фактори, дефинирани в Конвенция 131 на МОТ, които са задължителни за ратифициралите конвенцията държави“, подчерта Димитър Бранков. Предстои УС на БСК да се произнесе официално по Споразумението след приключване на консултациите и преговорите между заинтересованите страни.

На днешното заседание бяха приети Предложения на УС на БСК за мерки в енергетиката за конкурентоспособна и устойчива българска индустрия. Разходите за електрическа енергия заемат съществен дял в общите производствени разходи, които за енергоинтензивните производства достигат до 30-40%. Това оказва съществено влияние върху конкурентоспособността на производителите. Българската индустрия е поставена пред нови, изключително тежки ангажименти и предизвикателства във връзка с т. нар. Европейски зелен пакт, възстановяването на икономиката от кризата с COVID-19 и приемането на новата национална енергийна стратегия. В тази връзка, УС на БСК обръща внимание на редица проблеми в енергийния сектор, които следва да бъдат разрешени в краткосрочен и средносрочен план, с цел изпълнение на актуализираните европейски политики по промените в климата и осигуряване на енергия на конкурентни и пазарно обосновани цени в дългосрочна перспектива.

УС прие Позиция относно промените в системата на данъците, държавните и местни такси, в която се изтъква, че БСК не подкрепя радикални промени в данъчната система, включително въвеждането на нови данъци, без задълбочена оценка на въздействието и широк обществен и експертен дебат. Членовете на УС обръщат внимание, че в сегашните условия на криза, свързана с COVID-19, нараства потребността от предвидимост на основните параметри на инвестиционната среда и отказ от предложения, блокиращи прозрачността и ефективността при събиране на данъците, контрола и предотвратяване на данъчните укривателства. УС на БСК подчертава, че страната ни е на едно от последните места в ЕС по фискална децентрализация, поради което настоява за промяна на разпределението между приходите на общините и централната власт, радикално преустройство на административно-териториалното деление на страната и намаляване на броя на общините, в съответствие с новите демографски и икономически реалности. УС на БСК призовава политическите сили, социалните партньори и експертната общност за балансираност, отговорност и компетентност при участиe в дебата за промени в данъчната система на Република България.

Членовете на УС подкрепиха предложението на председателя на БСК Радосвет Радев през следващите две години (2021 и 2022 г.) предприятията да бъдат освободени от данък върху печалбата. Припомняме, че приходът от корпоративен данък в последните две години е в размер на 2,3-2,6 млрд. лв. Според председателя на БСК, тези средства могат да бъдат пряко използвани за ефективно и непосредствено подпомагане на българския бизнес. УС на БСК предлага също така физическите лица да бъдат освободени от заплащане на данък върху дивидента, в размер на 5%. Сред предложенията са също и спазването на конституционния принцип при определяне на административните такси спрямо разходите за тях и предвиждане на данъчни преференции за предприятия, които инвестират във високи и иновативни технологии.

Във връзка с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) спрямо юридическите лица с нестопанска цел с годишен оборот над 20 000 лв., Управителният съвет прие Вътрешни правила на БСК за контрол и предотвратяване изпирането на пари, както и Оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Документите са съобразени с разпоредбите на ЗМИП и с указанията на ДАНС. Правилата съдържат: критерии за разпознаване на съмнителни сделки и клиенти, правила за наблюдение на сложни и необичайно големи сделки и операции, правила за идентифициране на клиенти, ред за съхранение на документацията, мерки, които се предприемат при установяване на съмнителни сделки и клиенти, и вътрешен контрол по спазване на мерките срещу изпирането на пари.

Управителният съвет прие за пълноправни членове на БСК три браншови организации, две висши училища и шест търговски дружества, както следва:

 1. Сдружение „Българско конгресно бюро – БКБ“, с предмет на дейност подпомагане на сътрудничеството и обмена в областта на конгресния туризъм и събитийната индустрия, образованието, търговията и др. отрасли на икономиката. Сдружението е учредено на 12 април 2016 г. В него членуват 39 юридически лица, сред които „НДК – конгресен център София”, „Интер експо и конгресен център“, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, „Гранд хотел София“, „София хотел Балкан“, „Албена тур“, „София ивент център“ и др. представители на големи хотелски вериги, както и компании, развиващи дейност в областта на международния събитиен туризъм. БКБ е член на Международната асоциация за конгреси и конвенции (International Congress and Convention Association – ICCA). Целта на БКБ е развитието и утвърждаването на България като устойчива дестинация за провеждане на значими международни форуми. Затова основна мисия на сдружението е подпомагането на конгресния туризъм в страната чрез популяризиране и предлагане в чужбина и у нас на конгресна и изложбена база, специализирани услуги за провеждане на международни конгресни прояви, търговски изложения и панаири, корпоративни и насърчителни пътувания.
 2. Сдружение за модерна търговия, с предмет на дейност подобряване средата за търговия и бизнес. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо 11 търговски вериги в България, сред които „Билла“, „Доверие-Брико“, „Лидл“, „Кауфланд“, „Промаркет“, „Аванти“, „ДМ“, „Дайхман“, „Хиполенд“ и др. Сдружението е член на EuroCommerce, в която членуват шест милиона търговски компании и национални търговски федерации от 31 страни. Сдружението за модерна търговия има за цел да допринася за подобряване на средата за търговия и бизнес в Република България; да допринася за растежа, модернизацията и развитието на търговския отрасъл от икономиката на Република България; да защитава интересите на своите членове пред административни и съдебни органи, както и структури за доброволно решаване на спорове; да представлява интересите на своите членове пред неправителствени организации от национално, регионално и международно ниво; да стимулира сътрудничеството на своите членове с местни и чуждестранни организации; да насърчава и съдейства за развитието на условия на свободна, добросъвестна и прозрачна конкуренция на пазара. Сдружението редовно изразява своите позиции по отношение на законодателството и работата на държавните институции, отнасящи се до бизнес средата в България.
 3. Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) - сдружение на стопански субекти, работещи в областта на производството, търговията и приложението на изолации в строителството, учредено през 2003 г. В асоциацията членуват 39 юридически лица. Сред основните цели на БАИС са: регламентиране и унифициране на изискванията за изпълнение на изолациите в строителството; съгласуване на изискванията на европейското законодателство и практика с тези в България; сертифициране и класификация на фирмите от бранша; борба срещу нелоялната конкуренция и некоректните практики. БАИС работи за изграждане на система за обучение на изпълнителски кадри, за разширяване на диалога между фирмите от бранша, както и за представителство и поддържане на контакти с държавни органи с оглед защитата на интересите на членовете и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, стандарти и др.
 4. Университет по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив. Университетът има богата 65-годишна история и забележителни традиции. Той е един от най-важните центрове в България в областта на хранителната наука и технологиите, единствен по рода си на Балканския полуостров. Университетът е основан през 1953 г., като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП). С решение на 39-ото Народно събрание от 23 януари 2003 г. ВИХВП е преименуван в Университет по хранителни технологии. УХТ има 3 факултета: Технологичен факултет, Технически факултет и Стопански факултет. Притежава богата научна библиотека, спортен комплекс и собствени общежития. Мисията и целите на УХТ способстват за решаване на националните въпроси, свързани с развитието на хранителната и вкусовата промишленост, биотехнологичната промишленост, храненето и туризма, както и свързаните с тях индустриален мениджмънт, икономика на хранителната индустрия, топлотехника, компютърни системи и технологии, хранително машиностроене и автоматизация на промишлеността.
 5. Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“ (до 1995 г. - ВИТИЗ), създадена с постановление на МС от 28 януари 1948 г. като Държавната театрална школа при Народния театър в София, която се трансформира в Държавно висше театрално училище. През своята 72-годишна история Академията се доказа като модерна учебна институция. Тя е най-старото и единствено държавно висше училище за театрално и филмово изкуство. За авторитета на Академията говорят и нейните успехи в национален и международен план. Редица преподаватели и студенти получават награди на най-авторитетни международни форуми. На награди и признание се радват и изявени театрални и филмови творци, които са учили в нея. НАТФИЗ има два факултета: „Сценични изкуства“ (с 5 катедри) и „Екранни изкуства“ (с 3 катедри), с широк спектър от специалности и програми, някои от които са уникални за страната и могат да се изучават единствено в Академията. В НАТФИЗ преподават висококвалифицирани специалисти с богат творчески и педагогически опит. Възпитаниците на НАТФИЗ придобиват широки творчески, критически, изпълнителски и постановъчни умения и квалификации. Много от тях изграждат блестящи кариери в България и в чужбина. Мисията на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” е да се развива като водеща съвременна научно-образователна и социално-културна институция, предлагаща широк регистър от специалности и програми с теоретико-приложна и научно-теоретична насоченост в областта на сценичните и екранни изкуства, на театрознанието и кинознанието; да подготвя висококвалифицирани специалисти, адаптивни към динамично променящите се културни и обществени потребности; да формира знания и умения, които ще осигурят успешната професионална реализация на студентите.
 6. „Мувинг форуърд едюкейшън“ ООД, с предмет на дейност обучения в присъствена и дистанционна форма. „Мувинг форуърд едюкейшън“ предлага онлайн курсове, които целят увеличаването на продуктивността и на шансовете за по-перспективна работа и по-високи доходи. Следвайки принципа „Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново!“, дружеството предлага електронните сесии, полезни съвети и консултации чрез е-платформа. Те са подходящи както за фирмени обучения, така и за самостоятелни занимания. Компанията работи с доказани специалисти, които непрекъснато се усъвършенстват в съответните области, и гарантира кариерно развитие и усвояване на дигитални и лидерски умения.
 7. „Бонев Софт Одитинг“ ООД, с предмет на дейност производство, продажба и внедряване на софтуер за управление на бизнеса. „Бонев Софт Одитинг" ООД разработва, внедрява и поддържа софтуерни решения за управление, базирани на интегрираната система АЖУР® -собствена търговска марка. Компанията притежава сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2015, отразяващ главната ѝ цел - предлагане на продукти и услуги, отговарящи напълно на изискванията на клиентите, законодателството и регулативните органи. Централният офис се намира в София, а мрежата от търговски представителства покрива цялата страна. За повече от 25 години пазарно присъствие дружеството е изградило над 30 фирмени филиала и спечелило близо 8 хиляди лоялни клиенти.
 8. „Топ Левъл Спорт“ ООД, с предмет на дейност оборудване и експлоатация на фитнес зали и спортни центрове, производство и търговия на спортни уреди, фитнес оборудване и тренажори. „Топ Левъл Спорт“ ООД разполага със собствена спортна зала, басейн и СПА зона, фитнес зала и градина за отдих. Дружеството е собственик на SPARK Sport & Social Club – клуб, който е създаден с идеята да бъде зелено място, в близост до Витоша и на крачка от града. Клубът работи целенасочено с деца, възпитавайки у тях не само спортни умения, но и спомага за развитието на умения за общуване, разширява кръгозора им, като ги среща с връстници от други училища, с деца от други националности. Организира периодично открити уроци и състезания по плуване. Всички спортни занимания и СПА процедури са под контрола на висококвалифицирани инструктори и специалисти.
 9. Адвокатско дружество „Бенов, Василев и Нацков“, обединяващо опитни адвокати и техните правни сътрудници, чиято главна цел е да предоставят на своите клиенти бърза, компетентна и адекватна правна консултация и съдействие. Екипът на кантората осигурява инцидентна правна консултация и съвети, а също така и абонаментно правно обслужване на търговски дружества с предмет на дейност в сферата на различни отрасли. Сферите на дейност на адвокатското дружество са: Търговско право, Вещно право, Обезпечения, Право на интелектуалната собственост, Трудово и осигурително право, Административно право, Данъчно право, Международно частно право, Договорни отношения с държавата и общините, Процесуално представителство, Изпълнителен процес (реализиране на вземания, Застрахователно право, Морско право, Енергийно право, Консултация във връзка с общия режим на лекарствените продукти и медицинските изделия, Наследствено и Семейно право.
 10. Адвокатско дружество „Черногорски и Иванова“ - развиваща се адвокатска кантора, покриваща широкия спектър на действащото национално и международно законодателство във всички области на правото. Водещо в работата на кантората е индивидуалността на предлаганите правни услуги и консултации, комбинирането на действащи правни норми и икономически теории и практики за постигане на целите, поставени от клиентите. „Черногорски и Иванова“ предоставят правни услуги – процесуално представителство и консултации, водене на преговори, изготвяне на договори, съдействие и консултации за извънсъдебно уреждане на спорове, водене на изпълнителни производства. Кантората предлага и данъчни консултации за използване и прилагане на материално правните норми на данъчното законодателство за получаване на данъчни облекчения при спазване на законовите разпоредби.
 11. Държавен музикален и балетен център - София, с предмет на дейност – продуциране на оперети, мюзикъли, балет; артистична и творческа дейност, изпълнителско изкуство.Държавен музикален и балетен център – София от 2010 г. обединява Националния музикален театър „Стефан Македонски“ и Балет „Арабеск“. През годините Центърът утвърди значението си в развитието на българската култура и получи статут на национална културна институция.

Националният музикален театър e единственият в България профилиран театър в жанра на оперетата и мюзикъла. В своята над 70-годишна история той e изградил професионално респектиращи традиции в областта на популярното музикално-сценично изкуство. Авторитетът на Музикалния театър е признат и на едни от най-престижните театрални сцени в Европа и Япония, където трупата му изнася над 700 спектакъла. Свидетелство за значимостта на театъра в българската музикална култура са и стотиците записи, репродуцирани спектакли и традиционни участия в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио. През изминалите 72 години премиерните продукции на Националния музикален театър са близо 400 постановки: премиери на класически оперети, балети и комични опери; съвременни оперети, балети и музикални комедии; премиери на български жанрови творби; премиери на световни мюзикъли, посетени от над 15 млн. зрители. А най-успешните заглавия от неговия репертоар гостуват или се пренасят на всички оперни и открити музикални сцени в страната. Заради изключителния си принос в развитието на българската култура в юбилейната си година Националният музикален театър е носител на най-престижните отличия в областта на културата у нас.

Балет „Арабеск“ има повече от 50-годишна история и е първата балетна трупа за съвременен танц. От 2012 г. е единствената балетна трупа в страната, извън оперните състави, която е с национален статут. Дълго време „Арабеск“ няма собствена сцена. Играе в Операта, Музикалния театър, театър „София“, „Сфумато“. Въпреки това успява да „култивира“ публика за авангарден балет у нас и до днес продължава да привлича зрителите със своя модерен репертоар.

 вж. СНИМКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО