Дата: 01.06.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3387

Един месец след старта на инициативата „На светло” постъпилите сигнали за нарушаване на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство достигнаха 81, а описаните нарушения са 121. (вж. графики)

Най-голям (48 бр.) е броят на сигналите, според които работниците се осигуряват върху минимална заплата или минимален осигурителен праг, а в действителност получават много по-високи доходи от трудовата си дейност. На второ място (17 бр.) по вид на сигнала се нареждат тези за неплащане и неотчитане на извънреден труд, а 16 са сигналите за неизплатени заплати и осигуровки. 10 жалбоподатели декларират, че работят без трудови договори и осигуровки, а петима се оплакват, че договорите им са за 4-часов работен ден, докато в действителност работят повече от 10 часа. 12 сигнала постъпиха и за неиздаване на касови бележки и др. платежни документи или документи с невярно съдържание.

Получените досега сигнали ясно показват, че почти няма икономическа сфера, която да не е засегната от явлението „сива икономика”. Най-често сигнали подават работещи в сферата на търговията (23 сигнала), следвани от тези в охранителни фирми (8 сигнала), туризма (6 сигнала) и заведенията за обществено хранене (5 сигнала). Не липсват, обаче, и проблеми в областта на транспорта, строителството, телекомуникациите, производството, добивната и преработващата промишленост, медицината, образованието и дори държавната администрация.

По отношение на регионалното разпределение, най-много (28 бр.) са сигналите, отнасящи се до фирми в гр. София. Следват 8 сигнала за фирми в Пловдив, 7 – за Варна, 5 – за Плевен, по два – за Бургас, Несебър, Перник,  Шумен, Добрич, Русе и Провадия, и по един - за Айтос, Асеновград, Велинград, Кричим, Кърджали, Попово, Разград, Раковски, Ст. Загора, Троян и Хасково. 8 сигнала са подадени и за вериги магазини или клонове на фирми в няколко града на страната.

За проверката на 47 от сигналите е потърсено съдействието на Националната агенция за приходите (НАП). 10 сигнала са изпратени на Главната инспекция по труда (ГИТ), а 22 сигнала едновременно се проверяват от НАП и от ГИТ, поради комплексността на декларираните нарушения. До момента Главната инспекция по труда е приключила проверките на 6 от сигналите, като за всички констатирани нарушения са предприети законово установените мерки за тяхното отстраняване и санкциониране на нарушителите. Очаква се до края на м. юни да приключат още няколко проверки, за което ще информираме допълнително. Националната агенция за приходите в момента проверява 42 сигнала за данъчни и осигурителни нарушения, получени чрез инициативата "На светло". Възложени са 42 проверки, чийто срок за извършване е 29 юни.

***

Инициативата „На светло” стартира официално на 2 май т.г. Чрез нея представителите на националните медии и на отговорния български бизнес обединиха усилията си за извеждане на сивата икономика на светло. През сайта на инициативата – www.nasvetlo.net, могат да бъдат подавани сигнали за нарушаване на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство. Освен това, сайтът предлага актуална информация по темата, под формата на новини, анализи и коментари.