19.06.2007

Дискусия на тема "Сивата икономика: Отражение върху развитието на България и мерки за преодоляването на проблемите" се проведе днес в София

Днес, 19 юни, се проведе дискусионен форум на тема „Сивата икономика: Отражение върху развитието на България и мерки за преодоляването на проблемите”.

Форумът бе част от стартиралата в началото на м. май 2007г. партньорска инициатива „На светло”, инициирана от националните медии – Българска национална телевизия, bTV, Нова телевизия, Българско национално радио, Дарик радио, вестниците „24 часа”, „Труд” и „Сега”, и национално представителните организации на работодателите – Българска стопанска камара и Асоциация на индустриалния капитал в България.

С изказвания в дискусията се включиха: вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин, министрите на финансите – Пламен Орешарски, на вътрешните работи – Румен Петков, и на труда и социалната политика – Емилия Масларова, ръководителите на Националната агенция по приходите – Мария Мургина, на Главната инспекция по труда – Тотю Младенов, на Националния осигурителен институт – Йордан Христосков, на Българската стопанска камара – Божидар Данев, и на Асоциацията на индустриалния капитал в България – Васил Велев, както и икономическите анализатори Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии и Петкан Илиев от Центъра за изследване на демокрацията.


АКЦЕНТИ ОТ ИЗКАЗВАНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ

Ивайло Калфин – вицепремиер и министър на външните работи
Министър Калфин в своето изказване спомена, че в исканията за намаляване на осигурителните вноски трябва, преди всичко, да се вземе предвид, че държавният бюджет трябва да допълва дефицита в НОИ и по този начин институтът се прикрепя към държавата, което не е целта. Той отбеляза също, че всички намаления на данъците имат икономически и, след това - политически граници, също така, че сивата икономика и корупцията са проблеми на обществото и не трябва да се допуска търпимост към тях.

Пламен Орешарски – министър на финансите
Пламен Орешарски маркира три групи фактори, които са в основата на високия дял на сива икономика, а именно: чисто психологическите характеристики на обществото, административната база и държавната администрация; величината и структурата на данъчното бреме. Според него, първата група фактори са най-трудни за преодоляване в съзнанието на хората и 99% от тях са участници в сивата икономика - волно или неволно. Последните изследвания, които той цитира, са за данни на сивата икономика от порядъка на 15-25%. Данните, които изложи са от директни и индиректни методи на изчисления. Но всички методики показват положителен тренд.

Милен Велчев – зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси при НС
Милен Велчев отбеляза три проблема, които според него са свързани със сивата икономика, а именно: недосъбирането на бюджетни приходи; сивата икономика, генерираща престъпност и други форми на аморално поведение; антистимулация на инвестиционния процес. Първите два проблема не водят до загуба на обществено богатство, но третият е свързан с нивото на икономическо развитие, заяви зам.-председателят на Комисията по бюджет и финанси и бивш финансов министър. Решенията, които той предложи, са въвеждане на засилен административен контрол и, най-вече – икономически стимули.

Румен Петков – министър на вътрешните работи
Румен Петков изказа благодарност и задоволство от подемането на подобна инициатива за борба срещу сивата икономика. Той спомена, че подобен форум не би бил възможен преди няколко години. В изказването си министър Петков спомена за постъпилите 7 000 сигнала за корупция, което според него говори за промяна в обществените нагласи.

Емилия Масларова – министър на труда и социалната политика
Министър Масларова изнесе данни, според които делът на сивата икономика е около 25-30%. Тя сподели, че в сектора на труда сивата икономика е в най-големи граници.

Йордан Христосков – управител на Националния осигурителен институт
Господин Христосков сподели, че най-голямата крачка в осигурителния сектор е направена през 2003 г. Мерките, взети тогава – въвеждане на задължителна регистрация на трудовите договори и минимални осигурителни прагове, са дали добри резултати. Мерките, които той предложи да се предприемат в бъдеще: облекчаване на доброволното плащане и въвеждане на плащане по електронен път.

Божидар Данев – председател на Българската стопанска камара
Божидар Данев отбеляза, че без ясно осъзната и точно формулирана държавна политика и, най-вече – политическа воля, не може да се очакват сериозни резултати в борбата срещу сивата икономика - едно ерозиращо държавността и икономиката ни явление. Председателят на БСК направи преглед на постъпилите до момента чрез инициативата „На светло” предложения за механизми за минимизиране на проблема със сивата икономика, в т.ч.: фискални мерки, подобряване на контрола и насърчаване на отговорно гражданско поведение от страна на заетите в икономиката да сигнализират за нарушения на данъчно-осигурителното законодателство.

Васил Велев - Председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Според господин Велев делът на сивия сектор в икономиката е около 30%. В началото на изказването си той спомена, че сивата икономика и корупцията са взаимно свързани и взаимнодопълващи се. Господин Велев даде за пример как се осигуряват служителите в две предприятия с еднородна сфера на дейност, едното от които е съвестен данъкоплатец, а другото - не. Изводът, който направи Васил Велев, е че може да оцелее не този, който работи добре и съвестно, а този, който краде. Господин Велев сподели, че няма главен отговарящ за проблема „сива икономика” и поради тази причина той се губи между различните институции.

Мария Мургина - изпълнителен директор на Националната агенция за приходите
Мария Мургина отбеляза, че сивата икономика е обществено значин проблем и борбата с него може да бъде успешна само чрез съвместните усилия на обществото и държавната власт.

Тотю Младенов - изпълнителен директор на ИА "Главна инспекция по труда"
Тотю Младенов отбеляза, че констатираните нарушения на нормите, уреждащи сключването на трудовите договори и тяхната регистрация, са намалели сериозно, като през 2006 г. техният брой е бил 1931 при 3628 през 2003 г. Според г-н Младенов, през 2006 година се наблюдава повишаване на броя на констатираните нарушения във връзка с възникването на трудовите правоотношения. Това се дължи на насочването на инспекционната дейност на ИА “ГИТ” през миналата година приоритетно към микро-, малки и средни предприятия.

Георги Ганев - Програмен директор по икономическите въпроси в Центъра за либерални стратегии
Въпросът, който господин Ганев зададе на присъстващите, е дали си заслужава да се борим със сивата икономика, при положение, че в борбата с нея ще загубим много повече. Той спомена, че е неразумно да се смята, че нивата на сивия сектор в България ще паднат до 10-15% и зададе въпрос дали не сме стигнали вече оптималния минимум. Той сподели, че във всички южни държави на ЕС този процент варира в границите, които има и в България. Другият комплексен въпрос, които постави на обсъждане, са причините, поради които фирмите се намират в сивия сектор.

 

Дата: 19.06.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 5085