Дата: 30.08.2011

Източник: БСК

Прочетено: 5113

93% от участвалите в анкета на БСК одобряват идеята държавните служители да внасят лични осигурителни вноски. Едва 6% са против, а 1% се затрудняват да отговорят.


Без да претендира за представителност, анкетното проучване на БСК категорично потвърждава състоятелността на направеното от камарата предложение за реформа в пенсионното осигуряване, така че всички осигурени лица да имат действително солидарно участие в социално-осигурителната система.


Повод за проучването станаха множеството разнопосочни реакции по темата, след като за сетен път БСК повдигната от пред обществото въпроса за състоянието на пенсионната ни система и необходимостта държавните служители да плащат за своя сметка личните си осигурителни вноски, както правят всички останали работещи.

 

Какво е положението в момента?

 • Пенсионната ни система е изградена на т.нар. СОЛИДАРЕН ПРИНЦИП. Това означава, че от осигурителните вноски на настоящите работещи се изплащат пенсиите и всякакви други обезщетения и социални плащания на пенсионери, хора в неравностойно положение и пр.

Дали, обаче, системата е действително СОЛИДАРНА?

 • Всеки месец (!) частният работодателвнася в НОИ осигуровките за своите работници. Ако не го направи в срок, дължи лихви за просрочие! (Нещо, което не се отнася за Държавата, в качеството й на работодател!).
 • Работещите в частния сектор всеки месец внасят в НОИ (по-точно работодателят им го прави вместо тях, като им прави съответните удръжки от заплатата) лични осигурителни вноски.
 • Веднъж на три месеца (!) от държавния бюджет се внася в НОИ трансфер с дължимите за работещите в администрацията осигуровки, вкл. за личните осигурителни вноски на служителите. Т.е. един зает в администрацията струва на бюджета, например, 1000 лв., в които влизат заплатата, осигуровките за сметка на работодателя и осигуровките "за сметка" на служителя.
 • Осигуровките за всеки зает в частния сектор се разпределят в съотношение60:40 между работодателя и работника.
 • Осигуровките за държавните служители са в съотношение100:0 - 100 % се поемат от държавата, т.е. от данъкоплатеца!


Какво предлага БСК?

 • Осигуровките за държавните служители да се поемат не от републиканския бюджет, а от бюджетите на съответните ведомства. Това ще ги дисциплинира и ще стане доста по-ясно кое ведомство колко струва на данъкоплатеца.
 • Ведомствата да превеждат в НОИ дължимите осигуровки всеки месец (както правят това частните работодатели!). В противен случай, да дължат наказателни лихви, както по закон това се отнася за всички работодатели.
 • Държавните служители да започнат да внасят лични осигурителни вноски, както го правят всички останали заети. За целта еднократно да им се увеличат възнагражденията, така че да не почувстват спад в доходите, вследствие новите условия.

Какво означава това в цифри, ако приложим примера, даден по-горе?

 • Служителят ще продължи "да струва" на бюджета (т.е. на данъкоплатеца) същите 1000 лв., но досегашните "лични осигурителни вноски за сметка на служителя" (които до този момент е поемала държавата) да се включат в неговата заплата. Т.е. заплатата му да се повиши еднократно. За сметка на това, служителят да започне върху тези пари да внася лични осигуровки.

Резултатът от това действие:

 • Бюджетът няма да увеличи разходите си;
 • Заетите в обществения сектор ще запазят размера на доходите си;
 • НОИ ще получава редовно приходи от личните осигуровки на бюджетните служители и от по-ритмичните плащания (всеки месец, а не веднъж на тримесечие) от всяко ведомство;
 • Ведомствата ще бъдат дисциплинирани и ще излязат на светло реалните им разходи (реалната им издръжка от страна на данъкоплатеца);
 • Субсидията от републиканския бюджет към бюджета на НОИ ще се намали чувствително;
 • Пенсионната система ще се стабилизира. Разбира се, не само с това действие, а ако се приложат и други мерки, предложени от БСК, в т.ч. тези, отнасящи се осигуровките на служителите, подлежащи на ранно пенсиониране (МО, МВР, МП и др.).

Надяваме се, че това кратко и твърде схематично описание на предложението ни дава по-голяма яснота и дискусиите по него ще бъдат по-обективни и подчинени на реална икономическа логика.