Дата: 26.04.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2542

Европейската комисия взе решение да започне съдебна процедура срещу България, Унгария, Полша и Словакия в Съда на Европейския съюз, тъй като тези държави не са спазили срока декември 2010 г. за транспониране на Рамковата директива за отпадъците в национално законодателство. По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Европейската комисия иска от Съда да наложи финансови санкции на четирите държави.

Така взетото решение се отнася единствено до въвеждане на Рамковата директива за отпадъците в националното ни законодателство чрез нов Закон за управление на отпадъците и по никакъв начин не се отнася към прилагането на законодателството в областта на управление  на отпадъците.

Проектът на изцяло нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО), с който се въвеждат изискванията на Директива 2008/98/ЕО, беше предоставен за широко обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите през април 2011 г., като същевременно беше консултиран и с Националното сдружение на общините в Р България (НСОРБ), Асоциацията на еколозите на общините в Р България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК), представители на малки, средни и големи общини, организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, фирми, извършващи рециклиране и оползотворяване на отпадъци, неправителствени организации.

С Решение от 8 юли 2011 г. проектът на Закон за управление на отпадъците е одобрен от Министерския съвет и внесен в Народното събрание на 11 юли 2011 г. Наред с транспонирането на Рамковата директива за отпадъците, той интегрира процеса по управление на отпадъците в съвременния темп на развитие на обществените и стопанските отношения. Това предполага и преодоляване на съществуващи порочни практики, установени през последните години, като кражбите и нерегламентираната търговия с черни и цветни метали. Поради тези обстоятелства в хода на обсъжданията възникнаха сериозни и продължителни дискусии, което доведе до закъснението в приемането на закона.

В момента приключва приемането на законопроекта на второ четене в Комисията по околна среда на НС и предстои гласуването му на второ четене в пленарна зала. Очаква се законът да бъде приет от парламента в рамките на 1 месец и Европейската комисия ще бъде незабавно уведомена. С това задължението на страната ще бъде изпълнено, след което се очаква ЕК да оттегли иска си и наказателното производство срещу България да бъде преустановено.