01.11.2012

Двудневна международна среща по проблемите на компетенциите на работната сила бе открита официално днес, 1 ноември 2012 г., в Интер  Експо Център – София. Във форума участват над 80 представители на лицензирани консултантски организации за подбор на персонала, институции и организации от системата на образованието и продължаващото обучение, синдикати и работодатели. Основен акцент на дискусиите са европейските приоритети в заетостта и развитието на уменията на работната сила, националните политики за заетост и развитие на уменията в отделните страни, вкл. в България, както и отделни системи и инструменти за оценка на компетенциите. С презентации по темите в дискусията участват отговорни представители на Европейската комисия, ESCO (Европейски проект за създаване на класификатор на компетенциите и уменията), CEDEFOP (Европейски център за развитие на професионалното обучение), TENCompetence (Европейска фондация за развитие на компетентностните модели), експерти от Чехия, Естония, Холандия, Португалия и България.

При откриването на форума изпълнителният председател на БСК Божидар Данев представи напредъка по изпълнявания от БСК проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Той отбеляза, че до момента са изградени 10 регионални центъра за оценка на компетенциите и 17 секторни консултативни съвета, като до края на годината общият им брой ще достигне 20. В секторните съвети са ангажирани 200 експерти и 15 консултантски агенции, които вече са разработили 17 секторни компетентностни модела (професионални стандарти), включващи 205 ключови длъжности с описани 1800 компетенции и 9000 поведенчески модела. Над 2000 специалисти по управление на човешки ресурси и 400 оценители на компетенции вече са преминали обучение в рамките на проекта. Също така, проведени са 650 обучения на работното място, както и 1000 консултации на ралотното място. Друг резултат от работата по проекта до момента са разработените 19 методически ръководства, 79 анализи и проучвания, както и 12 инструмента за електронно обучение и тестване на умения и компетенции.

„Амбицията на БСК е в периода 2014-2020 г. да надгради изпълнявания към момента проект, като обогати Информационната система за оценка на компетенциите с нови секторни модели, нови анализи и нови ключови длъжности, както и да интегрира системата към други действащи системи в областта на човешките ресурси на национално и европейско ниво“, каза още Божидар Данев.

Той направи кратък преглед на актуалното състояние на пазара на труда, като подчерта сериозния спад на заетостта и броя на работните места, както и ролята на квалификацията за успешното представяне на пазара на труда. „Данните недвусмислено показват, че нивото на заплащане е в пряка зависимост от квалификация и умения“, подчерта Божидар Данев. Заедно с това, той обърна внимание върху сериозното разминаване между търсенето на специалисти с определено образование, квалификация и умения, и предлаганото в учебните заведения обучения. Ето защо, в рамките на изпълнявания от БСК проект вече стартира партньорство с 11 водещи български университета, които се ангажират на база тестване на студентите чрез разработваната от БСК информационна система да коригират учебните си планове и програми, така че да ги адаптират към актуалните изисквания на пазара на труда.

В изказаването си пред участниците във форума изпълнителният директор на CEDEFOP Кристиан Летмайър изтъкна ролята на прилагането и развитието на компетентностния подход в Европа, в контекста на актуалните проблеми на пазара на труда и, в частност – високите нива на младежка безработица. Той подчерта, че специално внимание трябва да се обърне не само на висшето образование, но и на професионалното, като е изключително важна ролята на държавата за създаването на съответните възможности и нормативни условия. „Напредъкът на БСК е впечатляващ, особено на фона на останалите европейски държави, където разработката на подобни системи все още е в твърде начална фаза“, каза още г-н Летмайър. „Оптимистично е достигане 8.4% ниво на безработица в ЕС до 2020 г.“, смята г-н Летмайер. Според него, политиката и политиците трябва да очертаят начините, по които може да се помогне за решавне на съществуващите проблеми.

Пред участниците във форума беше демонстрирана и пилотната версия на Информационната система за оценка на компетенциите, която се очаква да стартира официално през 2013 г. Системата ще позволява извършването на оценка и самооценка на компетенциите, ще дава връзки към обучителни електронни модули, ще генерира статистики и др. информация.

„Системата, която развиваме, е мост между потребностите на бизнеса и учебните планове и програми. От съществена важност ще е и възможността за сертифициране на знанията и уменията, придобити по неформален път“, подчерта Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на компетенциите. Той изтъкна, че завършилите технимески университети студенти си намират най-бързо и добре платена работа, докато от останалите висшисти само 20% работят по специалността си.

Програмата на форума продължава с три паралелни дискусии – „Пазар на труда и електронни услуги“, „Европейски проекти за развитие на компетенциите“ и „Системи и инструменти за оценка на компетенциите“. Заключителната сесия, по време на която ще бъдат изведени съответните изводи и препоръки, ще се състои на 2 ноември, петък, от 9.00 часа, в зала „Вихрен“ на Интер Експо Център.

Вж. ПРОГРАМА НА ФОРУМА и Информация за чуждестранните експерти

 

Дата: 01.11.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4525