26.11.2012

Днес, 26 ноември 2012 г., в БСК бе учреден Секторен консултативен съвет „Транспорт“. Той е част от нацоналната референтна мрежа на БСК, която има за цел да създаде единна система за оценка на компетенциите на работната сила в различни браншове и региони.

Съветът ще изследва ключовите професии, от които зависи развитието на сектора в следващите години, както и ще определи професионалните стандарти, за да се улесни трансферът на кадри в бранша. Професионалните стандарти (компетентностните модели) ще отразяват изискванията за знания, умения и компетенции (управленски, технологични и социални). Пред СКС „Транспорт“ стои и задачата да изработи секторен анализ, който да отразява, както икономическите показатели на бранша, така и състоянието на работната сила – брой наети, образователна структура, динамика на заетостта, ключови длъжности, анализ на заплащането, перспективи за нови професии и пр.

Европейската статистика показва, че при въвеждането на компетентностни модели, основани на подробен анализ на длъжността, се отразява на една фирма по следния начин:

  • Производителността на труда нараства с 20 на сто;
  • Наполовина намаляват загубите (от човешки грешки);
  • С 30 на сто намаляват разходите за подбор на персонала;
  • Наполовина намалява текучеството на персонала;
  • С 50 на сто се скъсява времето за адаптация на новопостъпилите служители.


„Ценното при създаването на професионалните стандарти е това, че в тяхното разписване ще участват, както представители на образователните институции, така и фирми-конкуренти, за които е важно цялостното развитие на отрасъла“, коментира ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов. Той подчерта, че до 2020 г. европейската икономика ще изпита сериозен недостиг на квалифицирани кадри – повече от 18 млн. специалисти ще са необходими за развитието на различните сектори. По данни на Европейската конфедерация на бизнеса – BUSINESSEUROPE, недостигът на квалифицирани специалисти ще се отрази сериозно на плановете за икономически растеж на Еврозоната.

„У нас само 20 на сто от студентите, завършили хуманитарни специалности, си намират работа, а 80 на сто от младежите се подготвят в специалности, които нямат сериозно приложение в икономиката“, коментира Томов. Той подчерта, че със създаването на секторните консултативни съвети към БСК работодателите няма да хвърлят вината върху образованието, а ще се включат интензивно в създаването на кадри.

С учредения днес СКС „Транспорт" секторните консултативни съвети в Националната референтна мрежа стават двадесет. С това приключва нейното изграждане, съгласно изискванията на изпълнявания от БСК по ОП РЧР проект.

За председател на СКС „Транспорт“ бе избран Стоян Владов – председател на Българска браншова камара на железопътния транспорт. Членове на консултативния съвет са експерти от Висшето транспортно училище в София „Т.Каблешков“, НКЖИ, БДЖ-Пътнически превози, БДЖ, Министерството на образованието младежта и науката, КНСБ, КТ „Подкрепа“ и частни фирми от сектора.

Дата: 26.11.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4135