30.11.2012

Допитване до 1000 компании, направено по проекта на БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси“, показва, че работещите у нас имат остра потребност от обучения за подобряване на техните умения и компетенции. Повече от половината предприемачите използват въвеждащите обучения на своите работници за формирането на т.нар. „меки умения“, сред които решаване на конфликти, работа в екип, управление на времето и др.

Данните бяха представени пред участниците в разширеното заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите, което се провежда на 29 и 30 ноември 2012 г. в гр. Пловдив.

Изследването показва още, че 80 процента от участниците в анкетата биха осигурили обучения за работниците си, ако се осигури външно финансиране. Предприемачите смятат, че 60 на сто от служителите им имат нужда от чуждоезиково обучение. 58 на сто от анкетираните са на мнение, че за кариерното развитие на служителите е важна инвестицията в знанията и уменията им, а 30 на сто предпочитат финансовите стимули като мярка за кариерно развитие и израстване.

БСК предлага създаването на Национална система за валидиране и сертифициране на резултатите от неформалното и информалното образование. В системата трябва да се заложат критерии и показатели, по които да се валидират и признават знанията, придобити чрез житейски и професионален опит. Според БСК, създаването на система за валидирането и сертифицирането на знанията ще помогнат уменията, натрупани в живота, да придобият пазарна стойност, особено за младите хора. За гражданите една такава система ще подпомогне израстването в кариерата и ще даде втори шанс на хората, преждевременно напуснали училище.

Като част от предложенията за подобряването на нормативната среда, БСК предлата да се регламентира статутът на електронното дистанционно обучение на възрастни, утвърждаването на стандарт за електронните учебници и учебни помагала, както и промяна на рамковите програми за професионално образование и обучение, с акцент върху практиката, а не върху теорията. Експертите на БСК предлагат съотношението между отрасловата, специфичната професионална и общообразователната подготовка да е 50:20:30.

БСК предлага още да се утвърди и въведе компетентностен профил на обучителя на възрастни, както и да се разпишат критерии за оценяване на представянето.

Дата: 30.11.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4289