30.11.2012

860 души бяха обучени по ключови компетенции (КК) в рамките на 45 обучения, проведени през последните два месеца в цялата страна. Обученията са част от дейностите по проекта, изпълняван от БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Обученията се проведоха по 18 теми, обособени в три тематични групи: „Основни - мениджърски и социални КК“, „Дигитални КК“ и „КК за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси“:

  • Темите в групата „Основни – мениджърски и социални КК“ бяха: Мотивация и работа в екип, Водене на преговори и изграждане на сътрудничество, Взимане на решения и управление на конфликти, Стратегическо управление, Ефективни комуникации, Управление на времето, Управление на знанието в организациите и Управление на качеството.
  • В групата на „Дигитални КК“ бяха включени темите: Успешна комуникация в офиса чрез работа в мрежа, Подготовка и редактиране на документи, Използване на електронни таблици и тяхната визуализация чрез графики и диаграми, Усъвършенстване на презентационните умения на служителите.
  • В тематичната група „КК за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси“ бяха включени темите: Организационна компетентност, Компетентност за действие, Иновативно мислене и поддържане на иновативния дух, Организация и управление на работното място, Продажбени умения и ориентация към клиента.


За избора на теми за обученията през 2012 г. са използвани резултатите от две анкетни проучвания в рамките на проекта, които показаха необходимост от развиване у работната сила най-вече на т.нар. меки умения (междуличностно общуване, резултатност, ефективност, лидерство, умения за учене и др.). На база анализ и обратна връзка от проведените през 2012 г. обучения ще бъдат избрани темите за обученията през 2013 г., в които ще бъдат обхванати още 740 души. Очаква се отново акцент да бъде поставен върху групата на „меките умения“, тъй като те практически отсъстват от учебните програми – и в средното, и във висшето образование.

В рамките на проекта на БСК през 2012 г. бяха обучени и 400 оценители на компетенции – представители на 200 пилотни предприятия (главно специалисти и мениджъри „Човешки ресурси”), на работодателски организации, на партньорите по проекта - синдикалните организации КНСБ и КТ„Подкрепа", министерства и агенции, чиито дейности са пряко свързани с пазара на труда. Оценителите ще бъдат първите потребители на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила, която ще бъде изградена по проекта. Обучението дава знания за същността на основните процеси, свързани с анализа и проектирането на длъжностите в организацията/сектора, за типовете компетенции, за методите и подходите за разработване на компетентностен модел на организацията/сектора и компетентностен профил на длъжността, за инструментите, използвани за измерване и оценяване на компетенции.

Дата: 30.11.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4485