Дата: 11.03.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3581

БСК предлага Националният съвет за насърчаване на заетостта и Националният съвет за професионална квалификация да обсъдят и приемат проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, разработен от камарата.

БСК предлага да бъде създадена информационна система за образователния и квалификационния статус на българските граждани.

Предложението е системата да е динамична, като се предвижда ежегодно учебните заведения и центровете за професионално обучение да въвеждат данни по електронен път за завършилите.

Задължението за дигитализиране на наличната информация на хартия, включването в системата на първоначалните и текущи данни е НЕ на работодателите, а на учебните заведения.

Системата ще позволява контрол върху ефективността на изразходваните за образование и квалификация публични средства, в унисон с изискванията за прозрачност, валидни за целия ЕС.

Системата е необходима, както на държавата, за да провежда информирана политика и управление на процесите в сферата на заетостта, инвестициите, образованието и квалификацията, така и на работодателите, за да имат информация за профила на работната сила на ниво населено място, община, област, регион за планиране и бранш.

Настоящата парцалираност на информационните бази данни за образователния статус на гражданите, поддържани в отделните държавни институции, не дава възможност за правене на прогнози за истинските потребности на пазара на труда – по-скоро се решават проблеми „на парче”. От друга страна, предприемачите се нуждаят от информация за подготвените човешки ресурси, които биха могли да гарантират изпълнението на бизнес плана им. Представителите на бизнеса по-лесно ще се ориентират къде да вложат целево ресурсите, които постоянно се изискват от тях.

Сред многобройните ефекти от въвеждането на една подобна система е и улесняването на достигането на българските цели по ЕС-2020, част от които са силно амбициозни.

Важно е да се отбележи, че предложението на БСК среща пълното разбиране и подкрепа от страна на останалите социални партньори, както и от страна на компетентните институции.