18.06.2013

На поредното си заседание миналата седмица бордът на директорите на проекта „Европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO)“ беше информиран за Информационната система за оценка на компетенциите My Competence. Тя се разработва от Българска стопанска камара по проект в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Пред директорите на  ESCO изпълнителният председател на БСК Божидар Данев обясни предимствата на My Competence. Системата съдържа не само изисквания към професии и длъжности, но също така инструменти за оценка самооценка, както и ресурси за повишаване на квалификацията и уменията. По  този начин My Competence отразява динамиката на променящата се бизнес среда и затваря кръга образование – пазар на труда.

Проектът ESCO ще продължи до 2017 г. Той се стреми да въведе мултиезична, структурирана и лесна за използване терминология за уменията, компетенциите и професиите, която да улесни комуникацията между бизнеса и образователните институции. Целта е да се намери общ език между потребностите на работодателите и образователната система, които заедно да се стремят към устойчив растеж.

ESCO се базира върху Международната стандартна класификация на професиите (ISCO) и върху класификацията на професиите, уменията и компетенциите на Европейския портал за професионална мобилност EURES.  ESCO предвижда изработване на изисквания за формални и неформални квалификации,  умения и компетенции за близо 5000 професии и 6000 длъжности, преведени на всички 22 официални езици в ЕС.

Първоначална версия на класификацията на ESCO ще бъде представена в края на октомври 2013 г.

Координатори на този проект са главните дирекции „Заетост, социални въпроси и включване“ и „Образование и култура“ в ЕК.

Партньори в ESCO са субектите, които предлагат услуги за осигуряване на заетост в публичния, частния и неправителствения сектор, социалните партньори, образователните и обучителните институции, секторните съвети за професионални умения, специалистите по управление на персонала, подбон и наемане и кариерно развитие, статистическите и социологическите организации, експертите по комуникация, разработчиците на софтуер за образование и управление на хора, международни организации, които имат отношение към заетостта от типа на Международната организация по труда и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Дата: 18.06.2013

Източник: БСК/BIA

Прочетено: 5399