Дата: 03.07.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3225

„През последните 5-10 години (особено в периода на икономическа криза) БСК многократно е предлагала серия от мерки в областта на енергетиката, но едва 10% от тях са реализирани напълно, а 9% - частично. От години предупреждаваме, че в енергийната система има наложени трайни дисбаланси, които ще провокират тежки икономически и социални проблеми, ако не бъдат премахнати своевременно.“

Това каза Кирил Желязков – главен директор в БСК, днес, 3 юли 2013 г., пред участниците в организиран от Сметната палата на РБ дискусионен форум за регулирането на енергийните цени. Обект на дискусия бяха ефектите от съществуващите проблеми в енергийния сектор и възможните решения в краткосрочен и дългосрочен аспект.

„Преобладаващата част от предложенията на Българска стопанска камара за периода 2007 – 2012 година, продължават да бъдат в режим на изчакване на политическо решение. Сред тях ще отбележа: 1. Премахването на кръстосаното субсидиране на цената на енергията от индустрията към битовите потребители, 2. Създаването на електроенергийна борса, 3. Създаване на пазар на природен газ (фирмите свободно да се договарят с доставчиците си), 4. Преструктуриране на НЕК ЕАД с цел създаване на прозрачни, ефикасно регулирани и гарантиращи равнопоставеност при достъпа до мрежата корпоративни структури, които да работят в интерес на потребителите, 5. Продажба на квоти СО2 в рамките на Европейската схема за търговия с емисии и др.“

„Индустрията се нуждае от повече чуваемост за своите предложения и препоръки, особено при вземането на решения в енергийния сектор“, каза още Кирил Желязков.

Принципна позиция, от която изхожда БСК, е че енергетиката стои в основата на икономическата пирамида и по линията на междуотрасловите връзки проблемите в този сектор провокират нестабилност и в останалите сектори на икономиката. Това рефлектира върху инвестициония и бизнес климат, работните места и, не на последно място – върху обществената ситуация. Не случайно през последните месеци се стигна до социално напрежение, което е резултат от дългогодишната недалновидна и неподкрепена от икономическа логика политика в системата на енергетиката. Според БСК е време конюнктурната политическа целесъобразност да отстъпи място на икономическите механизми в процеса на вземане на решения в енергийния сектор, за да стъпи той на стабилна основа и да не се стига до трусове като настоящите.