Архив (бивши ръководители и служители на БСК)
Главен директор "Браншови организации"

Изпрати съобщение

Кирил Желязков е роден на 12 юли 1948 г. Завършил е Висшия политехнически институт в Санкт Петербург (Русия) и е доктор по педагогика, хабилитирано лице по проблемите на професионалната подготовка в средното училище. Специализирал е управление на автоматизирани системи за индустрията, формиране на изискванията към професионалната подготовка на кадри за различни сектори на икономиката.

От 2003 г. Кирил Желязков отговаря за партньорството, съвместните инициативи и дейности между БСК и членуващите в камарата браншови работодателски организации. Освен това, участва активно в изготвянето на експертизи и анализи по проблемите на енергетиката и транспорта.

Преди постъпването си в БСК, Кирил Желязков е, участвал в проектиране и строителство на обекти за опазване на околната среда, разработване на планове и проекти за регионално развитие на общинско и областно ниво. Има богат опит в разработването на проекти, както по предприсъединителните програми (ФАР, ИСПА), така и по оперативните програми „Конкурентоспособност на българската икономика”, „Административен капацитет” и „Развитие на човешките ресурси”.

Един от инициаторите е за развитието на клъстерите в България. Участвал е в работата на експертни групи, разработили методическите насоки и учредителните документи за създаването на такива сдружения в енергетиката, машиностроенето, електротехниката, горското стопанство и др.

Владее английски и руски езици.