Дата: 31.10.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3896

вж. ВИДЕО

Проектът „Предприятия за производство на зелена енергия (Green Blue energy Factory), изпълняван по линия на Програмата „Интелигентна енергия Европа” на ЕК, има за цел насърчаване на производството на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Това е един важен въпрос за ЕС и нашата страна, чиято актуалност непрекъснато нараства. В Споразумението за партньорство на Европейската комисия и Република България (2014 – 2020 г.), в стратегически приоритет 3 е записано: „С европейски средства да се финансират мерки, като: Увеличаване използването на ВЕИ за осигуряване на собствено потребление на енергия, използване на остатъчни продукти от земеделието и отпадъчна дървесина за енергийни цели, както и оползотворяване на отделения биогаз...”.

Партньори от българска страна по проекта са Българска стопанска камара (БСК) и ЕРАТО Холдинг. В рамките на проекта е проучен пазара за подобни системи, разработени са бизнес модели и ръководство за използването им, проведени са серия от семинари и срещи с потенциални насърчители, производители и потребители, разработена е пътна карта и вериги на доставчиците за изграждане на подобни инсталации, популяризирани са изградени референтни и демонстрационни проекти. В БСК бе учреден и вече две години функционира клуб на насърчителите на предприятия за производство на зелена енергия, включващ над 50 представители на енергийния сектор в страната.

Особено важна задача на проекта е обявеният конкурс за връчване на европейски отличия на фирми и организации с реализирани системи за производството на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Резултатите от първия етап на конкурса показаха повишен интерес и бяха представени на комисията по присъждане на наградите. Отличени бяха 9 фирми с реализирани проекти. Характерно за предложените за награда проекти са разнообразните приложения по видове и размери на инсталациите, използваните съвременни технологии в областта, както и интегрираните решения, обхващащи различни ВЕИ, като правило комбинирани с мерки за енергийна ефективност.

Комисията, определена в рамките на Проекта „Предприятия за производство на зелена енергия (GBE F)”, присъди отличия (плакети) за постижения в изграждането на системи за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление и намалени емисии на СО2 на следните фирми и организации:

Платинени плакети:
 

 1. Перпетуум Мобиле БГ АД

Връчва се за особено високи постижения в изграждането на съвременни инсталации за добив на биогаз от растителни и хранителни отпадъци и последваща когенерация за производство на топлинна и електрическа енергия.

Инсталирана мощност на когенератора – 2 MW.

Собствени консуматори:

 • цех за преработка на плодове и зеленчуци
 • оранжерия
 • отопление
   
 1. Свилоцел АД

Връчва се за особено високи постижения в реализацията на системна фирмена политика за използване на технологични отпадъци за производство на значителни количества топлинна и електрическа енергия, използвани изцяло за собствени нужди.

Инсталирани мощности:

 • общо 80,0 MWt
 • общо  8,8 MWe


Зелени плакети

 1. Кастамону България АД 

Връчва се за високоефективно използване при производството на значителни количества топлинна и ел. енергия на:

 • отпадъчен дървесен прах в горивните камери на сушилните и
 • дървесни отпадъци за загряване на термомасло.

Тези инсталации са комбинирани със система за утилизиране на топлинна енергия чрез кондензация на водните пари в димните газове.

Инсталирана мощност:

 • 8,0 MWt
 • 1,4 MWe
   
 1. Екотекпродуктс ЕООД

Връчва се за изграждане на интегрирана система за ОВК на фирмената сграда с демонстрационен характер на съврененни технологии, включваща:

 • бивалентна термосоларна система
 • термопомпена система въздух/вода
 • чилър за охлаждане
 • котел за отопление, БГВ и затопляне на басейн на дървесен чипс
   
 1. Калинел ЕООД

Връчва се за изградена фотоволтаична инсталация на покрива на фирмената сграда, като 100% от получаваната ел. енергия се използва за собствени технологични нужди.

 • Инсталирана мощност – 161 kWe
 • Годишна продукция – 192 MWh/год.
   
 1. Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов”

Връчва се за изграждане на:

 • термосоларна система за БГВ
 • фотоволтаична система за покриване на част от собствените нужди от ел. енергия

Системите имат демонстрационен характер и се използват за обучение на учениците и на инсталатори на ВЕИ.
 

 1. Средна гора АД

Връчва се за изграждане на:

 • парокотелна инсталация от отпадъчна дървесина с мощност 8.5 MW,
 • система за рекуперация на филтрирания топъл въздух.

Толинната енергия се използва за технологични нужди и отопление на производствените помещения и административната сграда.
 

 1. „СънСЪРВИЗ” ЕООД

Връчва се за използване на различни видове ВЕИ в логистичния и технологичен център на фирмата:

 • фотоволтаична инсталация
 • вятърни генератори
 • термосоларна система

Произведената енергия се използва за технологични нужди, отопление и охлаждане. Инсталациите имат и демонстрационен характер.
 

 1. Верея пласт АД

Връчва се за изграждане в почивен комплекс “Ягодите” на термосоларни системи, използвани за:

 • затопляне на БГВ за вилите, спортната зала и ресторанта на комплекса
 • затопляне на водата за басейна на комплекса

Обща инсталирана мощност – 70 kW

Годишно производство – 98MWh/год.