вж. ВИДЕО   I   ДОБРИ ПРАКТИКИ  I  YouTube

***

Целеви групи

Индустриални или търговски сграда, които работят при “нулеви въглеродни емисии”, както сгради, където има съоръжения за производство на възобновяема енергия, която е изцяло или частично на разположение на предприятията от същата търговска или индустриална зона.  Индустриални или търговски сгради могат да станат местни централи за производство на възобновяема енергия, което благоприятства създаване на нов бизнес и нови работни места.

Финансиране
Интелигентна Енергия - Европа /EACI/
Обхват
Международен
Резултати

Проектът насърчава въвеждането на производство от отделни или комбинирани източници на възобновяема енергия (когенерация, биомаса, соларно-топлинна, фотоволтаична, геотермална, биогаз и др.) в новопостроени или преобразувани търговски и индустриални сгради, с цел да се доставя електрическа и топлинна енергия, било за охлаждане или отопляване, било за захранване на производствените дейности.

GBE FACTORY ще насърчи прехода от индустриални и търговски сгради, които използват изкопаеми горива за своите дейности, към сгради/обекти от второ поколение, които са енергийно устойчиви и съвместими с околната среда.

Ускоряване на въвеждането на мощности за 21 MВ топлинна/електрическа енергия от възобновяеми източници, много от които ще бъдат за демонстрация и пример за по-нататъшно разпространяване в Европа, при потенциален оборот от над 70.000.000 евро

Партньори

Основни партньори в проекта са публични дружества, бизнес организации и ESCO (фирми за енергийни услуги):

 • Българска стопанска камара /БСК/
 • Регионална асоциация на търговските камари на Венето /Италия/
 • Forgreen S.p.a.  /Италия/
 • Clusterland Upper Austria Ltd. /Австрия/
 • S.O.L.I.D. Фирма за соларни инсталации и дизайн /Австрия/
 • Ерато холдинг /България/
 • Италианско-словашка търговска камара /Словакия/
 • Elteco /Словакия/
 • NBank /Германия/
 • Италианска търговска камара в Германи
   

2014 г.

 • Проекти за промени в 9 наредби в областта на осигурителните отношения във връзка с необходимостта от постигане на съответствие с Кодекса за социално осигуряване:
 1. Проект на ПМС за изменение на Наредбата за осигурителните каси;
 2. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
 3. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезще­тения за безработица;
 4. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”;
 5. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица;
 6. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;
 7. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести;
 8. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
 9. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

2013 г.

 

2012 г.

 • Предложения на синдикати и работодатели за промени Кодекса на труда и в Правилника за дейността на НСТС (февруари, 2012 г.)
Добри практики в областта на производството на зелена енергия за собствено потребление

Добри практики в областта на производството на зелена енергия за собствено потребление

+
Слънцето не праща фактури…

Слънцето не праща фактури…

+
ИКЕМ получи награда по проект GBE FACTORY на БСК

ИКЕМ получи награда по проект GBE FACTORY на БСК

+
В БСК бяха връчени европейските отличия за производството на енергия от ВЕИ за собствено потребление

В БСК бяха връчени европейските отличия за производството на енергия от ВЕИ за собствено потребление

+
Работна среща по проект GBE FACTORY се проведе в Стара Загора

Работна среща по проект GBE FACTORY се проведе в Стара Загора

+
Проведе се работна среща

Проведе се работна среща "GBE FACTORY – сгради с нулево потребление на енергия"

+

"Зелената" енергия ограничава растежа на цената на тока

+
Клуб „Насърчаване на предприятията за производство на зелена енергия” бе учреден в БСК

Клуб „Насърчаване на предприятията за производство на зелена енергия” бе учреден в БСК

+
Проктът на БСК „GBE Factory” бе представен на форум за интелигентна енергия

Проктът на БСК „GBE Factory” бе представен на форум за интелигентна енергия

+
Eвропейски наръчник за добри практики при използването на възобновяеми източници на енергия

Eвропейски наръчник за добри практики при използването на възобновяеми източници на енергия

+
Нов проект на БСК по програма „Интелигентна енергия – Европа”

Нов проект на БСК по програма „Интелигентна енергия – Европа”

+
Людмила Мецова
София 1000, Алабин 16-20, стая 204
+3592 932 09 22
Прочетено:1820