11.07.2012

47 представители на енергийния сектор учредиха Клуб за насърчаване на предприятията за производство на зелена енергия. Това стана днес, 11 юли 2012 г. в БСК, по време на семинар в рамките на международния проект на GBE Factory за предприятия, произвеждащи зелена енергия. В проекта, който се финансира от Програма „Интелигентна енергия – Европа“ на Европейската комисия, участват партньори от България, Италия, Германия, Австрия и Словакия. От българска страна партньори са Българска стопанска камара и „ЕРАТО Холдинг“.

Проектът популяризира най-добрите европейски практики и насърчава създаването на инсталации за производство на енергия от ВЕИ за технологични нужди, отопление и охлаждане.

Прилагането на подобен енергиен модел е изключително ефективен за предприятията, произвеждащи зелена енергия, като по този начин се създава възможност за стабилно бизнес развитие. Правилното прилагане на модела би довело до намаляване на товара на електроенергийната система и евентуалните загуби при преноса. Произведената и консумирана на място енергия може да се разглежда като спестена енергия, водеща и до намаление на емисии въглероден двуокис. Подобен вид енергия не влияе на цените, по-скоро е фактор, ограничаващ растежа им. От гледна точка на бизнеса, това е добра възможност за присъединяване към лидерите в областта на зелената икономика, включване в европейските мрежи с възможности за сътрудничество.

“Все още са малко предприятията, които се възползват от подобен вид енергия. Тематиката е все още недостатъчно позната. Но е безспорен фактът, че интересът е огромен. С учредяването на настоящия клуб „Насърчаване на предприятията  за производство на зелена енергия”, БСК се надява на ускоряване на въвеждането на мощности за 21 MW електрическа енергия от възобновяеми източници”, каза по време на срещата Бранимир Ханджиев главен директор "Международни организации и програми" в БСК.

Принципна позиция на БСК е, че трябва да се насърчава развитието на ВЕИ за собствена консумация, което снижава енергийните разходи на фирмите и домакинствата, а не товари цената на общия енергиен микс. Изграждането на големи ВЕИ-мощности носи потенциална опасност от привличане на спекулативен капитал, ползващ сериозни преференции, чиято тежест се прехвърля върху малкия и среден бизнес. Актуален е въпросът за въвеждане на т.нар. умни мрежи (Smart grids), в основата на които стоят малки разпределени мощности. Именно в тази посока са насочени и усилията по проекта GBE Factory.

 

Дата: 11.07.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4129