Дата: 16.03.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2874

MyCompetence навърши 2 години, а най-активният й потребител с цел управление на човешките си ресурси е софтуерната компания „Орак инженеринг“

MyCompetence навърши 2 години, а най-активният потребител, който управлява човешките ресурси чрез системата,  е софтуерната компания „Орак инженеринг“

Вж. СНИМКИ

Българката стопанска камара (БСК) и Националното представителство на студентските съвети (НПСС) подписаха днес, 16 март 2015г., Меморандум за сътрудничество. Подпис под документа поставиха изпълнителният председател на БСК Божидар Данев и председателят на НПСС Ангел Георгиев.

Меморандумът цели обединяване на усилията на двете организации в посока ускоряване на модернизацията на българското висше образование, като двигател за конкурентно развитие на икономиката и подготвящо студентите за професионалната им реализация и изпълнение на социалната и гражданската им роля.

БСК и НПСС ще работят за:

  • Усъвършенстване на нормативната база и повишаване качеството и конкурентоспособността на българското висшето образование, както и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование;
  • Оптимизиране на мрежата от висши училища в страната и системата за тяхното финансиране;
  • Изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и бизнеса, и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, вкл. чрез хармонизиране и актуализиране на учебните планове и програми, в съответствие с изискванията на пазара на труда;
  • Внедряване на компетентностно базирания подход в обучението, модернизиране и разнообразяване на методите на преподаване и оценяване, разширяване на формите на е-обучение, на подготовка, стаж и практика в реална работна среда, стимулиране за включване на студентите в научноизследователска дейност;
  • Изграждане на работещ и ефективен механизъм за кариерно ориентиране и оценка на професионалната реализация на завършващите студенти;
  • Нарастване ролята на висшите училища в разширяването и укрепването на мрежата за учене през целия живот.

 

За постигането на тези цели двете организации ще осъществяват съвместни проучвания и изследвания, ще обменят информация и експертиза, ще си взаимодействат при изготвянето на проекти за нормативни промени в областта на висшето образование, ще си партнират по проекти и ще осъществяват съвместни инициативи (майсторски класове, стажантски програми, конференции, семинари, кариерни изложения и др.). Предвижда се, също така, партньорство в реализирането на информационни кампании с цел постигане на обществена подкрепа за осъществяването на набелязаните цели.

НПСС ще популяризира сред студентите системата MyCompetence, така че постепенно да нараства броят на младите хора, които ползват нейните продукти и услуги в процеса на своето обучение и професионално развитие. С цел поддържане и разширяване на интереса към MyCompetence съвместни екипи на БСК и НПСС ще проектират и внедряват нови функционалности и приложения на системата, в съответствие с интересите и потребностите на студентите.

Цел № 1 на образованието трябва да бъде подготовката на кадри, притежаващи съответните знания, умения и компетенции, необходими за развитието на конкурентоспособна икономика. Налице е, обаче, сериозно разминаване между професионалните и образователните стандарти, между очакванията на пазара на труда и продукцията на висшите училища“, каза пред уред участниците в събитието изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Той очерта основните проблеми на образователната ни система, сред които: липсата на обективна оценка за ефективността на финансирането и провежданите политики, необходимостта от осъвременяване на учебните планове и програми, както и дигитализацията на учебния процес, прогресивно застаряващия преподавателски състав, привличането на бизнеса в процеса на финансиране и управление на образованието, и др. „За съжаление, формата на собственост, все още е разделителна линия в българското образование“, каза още Божидар Данев. Той отбеляза, че е и пазарът на труда, и образованието са се глобализирали, а това налага смели и радикални промени, които да осигурят конкурентоспособността на българската образователна система.

От своя страна, председателят на НПСС Ангел Георгиев изтъкна, че подписването на меморандума е начало на една по-задълбочена работа за решаване на проблемите на завършващите студенти, а именно че много от младите висшисти не работят по специалността си, напускат България или нямат необходимите компетенции и умения, изисквани от пазара на труда. Според него, особено важна е промяна на нагласите сред преподавателите. „Замислих се колко от нашите преподаватели биха попълнили успешно тестовете за оценка на компетенциите, включени в MyCompetence. Може би точно там се корени проблемът“, каза още Ангел Георгиев.

Повод за подписването на меморандума е втората годишнина от официалния старт на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, разработена от БСК в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Във връзка с годишнината софтуерно-консултантската компания „Орак инженеринг“ ООД беше отличена като най-активен потребител на MyCompetence в процеса на управление на човешките си ресурси. Ана Диварова - мениджър „Партньорски отношения“ в „Орак инженеринг“, сподели пред участниците в събитието впечатленията си от работата със системата. Според нея, MyCompetence е изключително удобен за ползване инструмент при подбора и реподбора на служители.

За тези две години MyCompetence премина през фазите на тестване и усъвършенстване. Системата е в процес на непрекъснато надграждане, така че да отговаря на очакванията и потребностите на своите потребители“, сподели ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов. Той представи най-новите функционалности на MyCompetence, една от които е възможността за попълване на европейски формат на автобиография (Europass CV), на базата на секторния компетентностен модел за съответната длъжност, за която се кандидатства. При попълването на електронния формуляр на автобиографията в отделен прозорец под полето за писане ще се показват основните компетенции, изисквани за съответната позиция. Потребителят ще може да избере и включи в CV-то си тези от тях, които по негова преценка притежава, като след това опише или добави необходимите доказателства за това. Системата ще дава възможност един потребител да разработва и съхранява различни варианти на Europass CV в зависимост от длъжностите, за които кандидатства.

Една от най-новите услуги на информационната система ще позволява университетите да управляват своите академични планове и програми в съответствие с вече съществуващите в MyCompetence секторни компетентностни модели. Чрез системата преподавателите ще могат да установят доколко застъпеният от тях учебен материал развива компетенциите, които бизнесът изисква от бъдещите висшисти по съответната специалност. Самооценката ще включва не само учебния план и учебната програма по отделните дисциплини, а и методите за преподаване и формите за проверка на знанията. Новата функционалност вече е тествана и показва много добри резултати за специалностите „Инженер-еколог" в Химико-технологичния и металургичен университет в София и „Управление на ИТ проекти" в Нов български университет.

 Очаква се през април т.г. да бъде обогатена и директорията с ресурси в MyCompetence в частта й за мениджмънт на персонала, където ще бъде включен каталог с добри практики за прилагането на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси в България и в чужбина.

В процес на разработка са и други модули и функционалности на MyCompetence, които предстои да бъдат представени в близките месеци. БСК ще положи максимални усилия да продължи да разширява капацитета и обхвата на Информационната система за оценка на компетенциите. В момента експерти на БСК подготвят концепция за осигуряване на устойчивост на системата чрез засилване на нейното присъствие в регионите и в икономиката на страната. Експертите на камарата работят интензивно върху подготовката на нов проект, с който ще кандидатстват за финансиране през новия програмен период на ОП „РЧР“. От успешното приключване на този процес зависи бъдещото включване на нови икономически сектори в MyCompetence.