Дата: 28.08.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1938

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се обърна с писмо до БСК във връзка с образувано от комисията производство по сигнал на Асоциацията за възобновяеми енергийни източници (АВЕИ).

В сигнала на АВЕИ се твърди, че §54 от ПРЗ към ЗИД на ЗЕ противоречи на правилата за конкуренция, тъй като въвежда различни критерии за определяне цената на ел.енергията от ВЕИ единствено на база датата на въвеждането им в експлоатация. Според АВЕИ подобен критерий е неприемлив, тъй като датата на въвеждане в експлоатация не може да има отражение нито върху пазарното положение на предприятието, нито върху цената на ел.енергията. Допълва се, че критериите за определяне цената на произведената енергия са свързани с икономически фактори, а не с административни, като датата на въвеждане в експлоатация.

Съгласно чл. 28 от ЗЗК КЗК е оправомощена да извършва оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на действащи нормативни или нормативно-административни и общи административни актове. Във връзка с проучването и с оглед изясняване на фактическата обстановка по преписката КЗК се обърна към БСК с молба за становище по определен кръг въпроси.

В отговор на запитването, БСК изпрати позицията си по поставените въпроси. С пълния текст на документа можете да се запознаете ТУК.