Дата: 01.09.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1960

“Налице е обективна невъзможност за постигане на увеличение на МОД, без това да се отрази негативно върху преимуществена част от МСП в сектора“. Това се казва в позиция на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (член на БСК), обединяваща фирми с общ пазарен дял в сектора над 70%. В позицията си от асоциацията допълват, че цените на безалкохолните напитки се задържат на нивата от 2009-2010 г., а разходите се увеличават. Освен това, индустрията е изправена пред нови значителни предизвикателства през 2016 година в следствие на проектите за нови регулаторни финансови тежести.

Безалкохолната индустрия отбелязва устойчива тенденция на ръст в СОД. Нивото на СОД (януари-април 2015) в безалкохолната индустрия е по-високо от средното за икономическите дейности в страната. Особено се гордеем с факта, че въпреки неблагоприятната среда за поредна година успяваме не само да поддържаме нивата на заетост, но и да отчитаме ръст – макар и минимален“, се казва още в позицията.

В допълнение, от АПБНБ отбелязват, че постигнатият ръст на СОД през 2015 спрямо аналогичния период на миналата година в размер на 10,6% е далеч над договорения ръст на МОД и превъзхожда основните икономически показатели за сектора. Средният осигурителен доход в безалкохолната индустрия за периода януари-април 2015 година е по-висок от средната работна заплата в страната за първо тримесечие, а също и за второто.

Основният извод, който произтича от статистическите данни и от направения от асоциацията анализ е, че процентът на нарастване на СОД не е в пряка зависимост от ниските или нулеви нива на ръст на МОД в сектора. Служебното определяне на ръст на МОД на нива, които не отразяват икономическите показатели и възможностите на компаниите от сектора, водят до спад в заетостта, и спад на СОД за следващия годишен период. В тази връзка от АПБНБ считат, че индустрията от сектора заслужава да получи подкрепа в трудния период от нейното развитие, без това да компрометира постигането на целите на политиката по доходи, зад които заставаме като отговорни работодатели. Нулевият ръст на МОД ще защити малкия и среден бизнес, като му позволи да предприеме действия по отношение на политиката по доходи в обхват и обем, адекватен на конкретните възможности на всяка отделна компания. Предложеният от синдикатите ръст на МОД за 2016 година за безалкохолната индустрия средно със 17% не кореспондира нито с нивата на икономическите показатели в сектора нито с прогнозираните за тях стойности за 2016 година (вкл. производителност на труда, обем потребление, ценови равнища на продуктите).

АПБНБ настоява за запазване на СОД за 2016 г. на нивата от предходната година и апелира Министерството на труда и социалната политика да се въздържи от служебно определяне на по-високи прагови стойности за МОД 2016 г. от определените за 2015 г. за сектора. Необходимите изменения за нивата на МОД за отделни категории професии, във връзка с МРЗ са гарантирани от закона“, заявяват от АПБНБ.