ДОКУМЕНТИ        НОВИНИ       КОНТАКТ

Практиката по договаряне на минималните осигурителни доходи (МОД) продължава да играе позитивна роля за изсветляване на неформалната икономика, за стимулиране на коректната конкуренция между производителите, за гарантиране на осигурителните права на наетите. Важен ефект от прилагането на МОД е подпомагане на дългосрочната финансова устойчивост на пенсионната система и гарантирането на по-адекватни бъдещи равнища на пенсиите на сегашните работници и служители. Борбата с неформалната икономика с помощта на МОД е особено необходима в условията на криза и ограничени обществени ресурси.

Затова е необходимо всички участници в социалния диалог да положат усилия и да срещнат своите интереси, като сключат споразумение за МОД – 2016 г., по съответните икономическа дейност. Основната цел на прилагането на минималния осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии е пресичането на неблагоприятна тенденция на формално осигуряване върху минималната работна или друга по-ниска от фактическата заплата и нерегламентирано заплащане на остатъка до по-високо трудово възнаграждение и създаването на равни конкурентни условия за всички работодатели по отношение разходите за труд.

Министерството на труда и социалната политика  и през тази година ще оказва логистична подкрепа на социалните партньори и през целия период на договаряне експертите ще бъдат на разположение на договарящите се страни. При провеждането на диалога и в съответствие с досегашната практика е необходимо страните да се съобразяват с дадените по-долу основни характеристики на средата и процедурата:

I . Основни макроикономически показатели.

С Решение № 267 от 23.04.2015 г. на МС за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., която се ползва в процеса на договаряне между работодатели и синдикати са изложени редица от общите параметри на развитието на националната икономика през договорния период:

 • Реален растеж на БВП за 2016 г. от 1,7 % .;
 • Средногодишна - инфлация  за 2016 г.- 1,8%;
 • Валутен курс USD/EUR – средногодишен – 1,10;
 • Размер на минималната работна заплата – 420 лв.;

 

За периода 2016-2018 г. се предвижда запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), Учителския пенсионен фонд, вноските за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравноосигурителната вноска. За периода 2016-2018 г. техните размери са както следва:

 • Фонд „Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто;
 • Фонд „Безработица" - 1,0 на сто;
 • Фонд „Трудова злополука и професионална болест" от 0,4 до 1,1 - за сметка на работодателя;
 • Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) - 5 на сто;
 • Професионален пенсионен фонд - 12 на сто за сметка на работодателя за работещи при първа категория труд и 7 на сто за сметка на работодателя за работещи при втора категория труд;
 • Здравноосигурителна вноска - 8 на сто;
 • За периода до 2016 г.-2017 г. не се планира вноска за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите";
 • Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход, съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв., се запазва до края на 2017 г.;
 • Максималният месечен размер на осигурителния доход остава 2600 лв. за целия период.
 • Запазват се съотношенията между работодател и работник съответно - 60 към 40 на сто.

 

Пълният текст на средносрочната бюджетна прогноза и основните допускания приети с  Решение № 267 от 23.04.2015 г. на МС за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. може да намерите на интернет страницата на Министерство на финансите  раздел Бюджет: http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Бюджетна процедура 2016.

II. В Приложение № 1 е предоставен средният осигурителен доход по икономически дейности и основни групи професии,  за периода януари – април 2015 г. Данните са получени от персоналния регистър на НОИ на базата на декларациите подадени от работодателите за същия период.

III. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България

 1. Утвърдената НКПД–2011 е публикувана на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика в рубриката „Национална класификация на професиите и длъжностите (2011)”. Там ще намерите публикувани указания, методически бележки и други документи.
 2. Договарянето на МОД – 2016 г. следва да бъде съобразено със структурата на приложението към чл. 8 от Закона за бюджета на ДОО за 2015 г.

 

IV. График за провеждане на работните срещи

Съгласно Решение № 62 на Министерския съвет от 30 януари 2015 г. проектът на Закон за бюджета на ДОО за 2016 г. трябва да бъде представен до 1 септември 2015 г. за разглеждане в Министерство на финансите. За целта е необходимо мобилизиране на усилията и подписване на споразумения, които да се представят в МТСП.

МТСП запазва въведената практика да е домакин на двустранните преговори (срещи) между отрасловите/браншовите организации на работодателите и на работниците и служителите (съгл. график - Приложение № 2). На преговорите (срещите) ще присъстват служители на министерството, които могат да окажат логистична, методическа или друга експертна подкрепа.

 • Срещите на отрасловите/браншовите работодателски и синдикални организации с работната група към МТСП ще се осъществяват съобразно графика, заложен в Приложение № 3.
 • На електронен адрес: mod_2016@abv.bg до 26 август 2015 г. можете да изпращате информация, мнения или предложения, които да подпомогнат процеса по договаряне, както и да задавате въпроси от компетентност на МТСП.
 • На 17 юли 2015 г. експертите на МТСП ще бъдат на разположение за срещи с браншови и отраслови структури, които имат нужда от съдействие.

 

Уверени сме в отговорността на социалните партньори и приканваме всички национално представителни организации на работодателите и на синдикатите и техните структури да се включат в процеса по договаряне на МОД-2016 г. с цел сключване на споразумение.

Чрез сключените споразумения се надяваме да се гарантира, на базата на обективни данни и икономически аргументи, че МОД за 2016 г. по икономически дейности и групи професии отговарят на всички специфики на конкретната дейност и икономическите дадености чрез постигане на разбирателство при договарянето. Всяко споразумение за МОД-2016 г. е необходимо да постъпи в МТСП с цел коректното му и навременно отразяване в нормативната уредба.

За икономическите дейности от бюджетния сектор МОД не се договарят.

За по-добра оперативност използвайте посоченият електронен адрес за кореспонденция.

Финансиране
няма
Обхват
Национален
Прочетено:2104