Дата: 16.09.2015

Източник: Darikfinance.bg

Прочетено: 886

Поради изместване на разходите по Оперативните програми и фондовете на Европейския съюз, съществува риск голяма част от тях ефективно да бъдат възстановени от Европейската комисия на България в началото на следващата година, което съответно ще доведе до формирането на дефицит на касова основа по сметките за средства от ЕС през настоящата година, посочва финансовият министър.

Общо 2,3 млрд. лв. по-високи приходи в хазната очаква Министерство на финансите за първите осем месеца на 2015 г.

Ръстът от 12% на годишна база се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления възстановени средства от Европейската комисия, които нарастват съответно с 1,567 млрд. лв. и 732 млн. лв., отчита Владислав Горанов. Окончателните данни за август месец ще станат ясни в края на септември.

Приходите от преките данъци за първите седем месеца бележат ръст от 137,6 млн. лв. или 5,3% спрямо същия период на 2014 г. Приходите от косвени данъци са със 742,1 млн. лв. по-високи спрямо постъпленията за седемте месеца на миналата години или е налице ръст от 11,6%.

Постъпленията от ДДС са с 520,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 г. или ръст от 12,6%. Приходите от акцизи нарастват с 10% или с 219,2 млн. лв. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски съпоставени със същия период на предходната година нарастват номинално с 9,3% или с 335,7 млн. лв., отчитат от финансовото министерство.

Мерките, които допринасят в най-голяма степен за по-високите постъпления от данъци за 2015 г., са засилване ефективността на фискалния контрол за стоки с висок фискален риск чрез допълнително откритите фискални пунктове на двете пристанища Бургас и Варна и в близост до ГКПП със Сърбия и Турция и разширения обхват на стоките, които подлежат на фискален контрол.

Освен това за по-високите приходи допринасят и приетите допълнителни мерки във връзка с механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури за засилване на общия ефект от механизма и за предотвратяване на изместването на ДДС измамите в други икономически сектори и крайното потребление, приетото в края на 2014 г. решение на правителството за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, съгласно което плащанията по договори от разпоредители с бюджет се извършват само след потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”, че получателите на плащанията нямат публични задължения, осъществявания през 2015 г. постоянен мониторинг от НАП по отношение на длъжниците със събираеми и частично събираеми просрочени задължения в размер над 100 хил. лв. за данъци и задължителни осигурителни вноски, обяснява финансовия министър.

„Приоритетна дейност през настоящата година е разширяването и подобряването на междуинституционалното взаимодействие. През месец май е създаден съвместен междуведомствен център между НАП, МВР, ДАНС, Прокуратурата и Агенция Митници и Автомобилна администрация, който наблюдава стоковите потоци на рискови стоки и следи за потенциални данъчни злоупотреби”, допълва Горанов.

Той уточнява, че приключването на проектите от програмния период на еврофондовете 2007-2013 г. и концентрирането на значителни по размер плащания по тях, може да “представлява сериозно предизвикателство в хода на бюджетното изпълнение”.