Дата: 16.12.2015

Източник: investor.bg

Прочетено: 1658

Правителството прие Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти, която предвижда създаването на предпоставки за обучението на допълнително над 30 хил. души през следващите 15 години.

Правителството прие Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти, която предвижда създаването на предпоставки за обучението на допълнително над 30 хил. души през следващите 15 години. Дейностите по това ще бъдат финансирани основно по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, като част от нужните подобрения на материалната база се предвижда да бъдат финансирани чрез ОП „Региони в растеж“ и държавния бюджет, съобщават от пресслужбата на кабинета.

Концепцията е провокирана от анализите на министерствата на труда и социалната политика и на икономиката, както и на браншовите асоциации, които показвали недостиг на висококвалифицирани софтуерни специалисти, което спира ръста на софтуерната индустрия. 

  В концепцията се предвиждат дейности, които ще допринесат за развитие на професионалното образование в областта на софтуерните професии. За целта ще се окаже специализирана подкрепа за професионални гимназии и центрове за професионална квалификация. Заложено е подпомагане на университетите, предлагащи най-високо за страната качество на образование на софтуерни специалисти, да повишат значително план-приема си.

За повишаване на интереса на кандидат-студентите към тези специалности се предвиждат мерки за кариерно ориентиране, повишаване на качеството на преподаване на математика и преподаване в гимназиите на предмети, изучавани в начален курс на висшето образование под формата на извънкласна дейност.

С друго свое решение правителството предлага на Народното събрание проектозакон за трудовата миграция и трудовата мобилност, чрез което българското законодателство в областта на свободното движение на работници и заетостта на чужденците ще се хармонизира с европейските директиви в тази сфера.

Залагат се специфични процедури за предоставяне на право на достъп на работници – чужденци от трети държави до българския пазар на труда, които отговарят на европейското законодателство.

Отделна глава от проекта е посветена на равното третиране на работниците - чужденци от трети държави с българските граждани относно права, касаещи професионалната им реализация и социалния и икономическия им живот в България.

В отделен нормативен акт цялостно ще бъдат уредени обществените отношения, свързани със свободното движение на работници и заетостта на чужденците.