01.04.2016

Вторите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. бяха представени на проведена в БСК среща (на 31.03.2016 г.) от представители на съответните басейнови дирекции – Дунавски район, Черноморски район, Източно Беломорски район и Западно Беломорски район.

Вторите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. бяха представени на проведена в БСК среща (на 31.03.2016 г.) от представители на съответните басейнови дирекции – Дунавски район, Черноморски район, Източно Беломорски район и Западно Беломорски район.

И за 4-те плана бяха изнесени спецификите по отделните раздели (утвърдено еднакво съдържание):

 • Раздел 1. Описание на характеристиките на района за басейново управление
 • Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води
 • Раздел 3. Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите
 • Раздел 4. Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и на зоните за защита на водите
 • Раздел 5. Списък на целите за опазване на околната среда
 • Раздел 6. Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването
 • Раздел 7. Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда
 • Раздел 8. Актуализация на регистъра на всички подробни програми и планове в обхвата на района за басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води
 • Раздел 9. Информиране на обществеността и консултации
 • Раздел 10. Трансгранична координация при актуализацията на План за управление на речните басейни 2016-2021 г. в района за басейново управление

Наред с информационната част, особено важни за бизнеса са разделите 5, 6 и 7, където следва да се съдържа информация за предложените цели, които да бъдат изпълнявани от различните засегнати лица, икономическите анализи на водоползването и мерките, които следва да бъдат изпълнявани.

В дискусията бяха посочени особеностите на консумацията на вода от промишлеността, особено на бранш "Производство на храни и напитки", вкл.:

 • Ниско потребление на вода на единица произведен продукт;
 • Разработени и експлоатирани системи от затворен тип (цикъл);
 • Използвани НДНТ в повечето сектори;
 • Липса на систематизирана информация и анализи за потреблението на вода във всички сектори.

За да отразяват ПУРБ актуалното текущо състояние на потреблението на вода от промишлеността, следва да бъдат предложени и мерки за намаляването й от секторите с висока консумация.

Беше дискутиран методът за изчисляване на процента на възстановяване на разходите за водната услуга и данните, които следва да се използват, както и евентуални промени с оглед недопускане увеличаване на административната тежест и увеличаване на ресурсните и продуктови такси за водоползване.

Беше поставен акцент върху необходимостта от участие на бизнеса в обсъжданията на ПУРБ, представяне на становища и провеждане на последващи срещи с подобен формат, при допълнително съгласуване на  подходящи дати до началото на м. юни. В тази връзка, молим при готовност от Ваша страна, да представите становището си на адрес ios@bia-bg.com.

ВИЖТЕ ПРИКАЧЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ЛЯВО!

Дата: 01.04.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2988