Дата: 02.08.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1738

Възможност за публикуване в специализирано приложение на Информационната система на българските предприятия (BEIS).

Българска стопанска камара уведомява българските предприятия, че с последните изменения и допълнения в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)[1], за значителен брой български предприятия възникват задължения за публично разкриване на регулирана информация:

  1. периодична информация, включваща шестмесечни и годишни финансови отчети (индивидуални и консолидирани), както и тримесечни (индивидуални и консолидирани) уведомления за финансовото състояние;
  2. друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

Задължението се отнася за лицата, чиято дейност се регулира от Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия[2] и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие в капитала.

За да се осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността лицата са задължени да сключат договор с информационна агенция или друга медия, като посочат на своята интернет страница информация относно наименованието, ЕИК, и електронен адрес на избраната информационна агенция или медия.

Във връзка с тези изисквания Българска стопанска камара предлага възможност за публикуване в специализирано приложение на Информационната система на българските предприятия (BEIS) съобщения за постъпилата регулирана информация по смисъла на чл. 27, ал.1 от Наредба № 2 на Комисията по финансов надзор (КФН) .

За допълнителна информация и сключване на договори:

София 1000, ул. Алабин 16-20, ет.1

тел.: 980 10 90, 981 45 67,

e-mail: bic@bia-bg.com

 

[1] Публикуван в ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г.

[2] По смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон