Дата: 26.08.2016

Източник: БСК

Прочетено: 6248

Днес, 26 август 2016 г., в БСК се състоя работна среща с представители на браншови работодателски организации от хранителната промишленост. Бяха обсъдени предложенията на национално представителните организации на работодателите за отмяна на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на прагове за минимален осигурителен доход (МОД) по длъжности и икономически дейности и указанията на МТСП за стартиране на преговори за 2017 г.

Участниците в срещата изразиха обща позиция против определянето на прагове за МОД, като се отчитат многократно представяните многобройни аргументи срещу тази практика:

 1. Натрупаният положителен опит в колективното трудово договаряне на фирмено и браншово ниво за определяне на минимални възнаграждения, надхвърлящи минималната работна заплата за страната;
 2. Липсата на нормативна основа за водене на преговори по МОД;
 3. Драстично разминаване на определените прагове за МОД с икономическото състояние на отделните сектори, предприятия и региони, с динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените след отключване на глобалната икономическа криза от 2008 г.;
 4. Оскъпяване на разходите за труд за нископлатените и неквалифицирани работници спрямо високоплатения труд;
 5. Намаляване на нетните трудови възнаграждения на наетите лица, получаващи възнаграждения под определените МОД;
 6. Негативното въздействие на праговете за МОД върху заетостта и насърчаване на сивия сектор;
 7. Определянето на МОД чрез закона за бюджета на ДОО узаконява пасивността на контролните органи спрямо недекларирания труд и нарушенията на трудовото и осигурително законодателство;
 8. Многократно представяните аргументи и препоръки на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд за отмяна на МОД;
 9. Липсата на механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности в държавите членки на ЕС;
 10. Увеличаване на ставките осигурителните вноски през 2016 и 2017г., независимо от първоначално заявените намерения за запазване на данъчно осигурителните задължения;
 11. Въведено наказателно преследване за отклоняване от осигурителни задължения в значителни размери, като са налице и други административно наказателни инструменти на разположение на контролната администрация;
 12. Независимо от многократно отправени искания от БСК, налице е ежегоден отказ от консултиране със социалните партньори в НСТС на тригодишната бюджетна прогноза и на прогнозната минимална работна заплата, каквито са императивните изисквания на Кодекса на труда.

Участниците в срещата се обединиха единодушно около позицията, че е необходимо провеждане на активен и отговорен социален диалог за преодоляване на натрупаните проблеми в социално осигурителните отношения, създаване на доверие в осигурителната система в осигурените лица и осигурителите и за упражняване на адекватен и ефективен контрол от компетентните държавни органи. Тези съображения следва да бъдат обсъдени задълбочено на експертно ниво и със социалните партньори в хода на предстоящите дебати по проектите на държавен бюджет, бюджета на ДОО и при регламентиране на механизми и фактори за определяне на минимална работна заплата.