Дата: 30.01.2017

Източник: БСК

Прочетено: 2290

Министерството на труда и социалната политика публикува Националния план за действие по заетостта през 2017 г. 

Планът е разработен от междуведомствена работна група с участието на отговорните институции, социалните партньори, неправителствения сектор и научните среди и включва одобрената от Националния съвет за насърчаване на заетостта Рамка с основните приоритети и направления на действие през 2017 г. Съгласуван е от Работна група 13, Националния съвет за насърчаване на заетостта и Националния съвет за тристранно сътрудничество и е приет с решение на Министерския съвет.

Основните цели и приоритети на националната политика по заетостта през 2017 г. при прогнозирания икономически ръст за 2017 г., стабилна  икономическа среда и  ръст на вътрешното търсене включват намаляване на неравновесията между предлагането и търсенето на работна сила и подкрепа за създаване на работни места в реалната икономика за постигане на растеж, благоприятен за заетостта; подобряване на бизнес средата и увеличаване на заетостта в основните и с потенциал за развитие сектори на икономиката, намаляване на нерегламентираната заетост, подобряване на мобилността и качеството на работната сила, по-успешно включване и усвояване на умения от безработните от неравнопоставените групи, по-бързо устройване на работа и постигане на устойчива заетост, развитие на социалното партньорство, постигане на целите на Европейската гаранция за младежта и по-ускорено намаляване на безработицата сред младежите, особено от групата на неактивните младежи (NEET’s), намаляване на броя на продължително безработните и изпълнение на препоръката на Съвета относно тази целева група. Сред приоритетите е и повишаването на ефикасността и качеството на услугите на Агенцията по заетостта (АЗ).

През 2017 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към следните основни целеви групи: безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г.; младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s); безработни над 50-годишна възраст; продължително безработни лица; безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, безработни лица с трайни увреждания; неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Планът за 2017 г. е съобразен с измененията и допълненията на Закона за насърчаване на заетостта от ноември  2016 г. и включва изпълнение и на новата мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица.

Финансирането на плана се осъществява със средства за активна политика на пазара на труда от държавния бюджет за 2017 г., както и със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

НПДЗ за 2017 г. съдържа информация за:

  • програмите, проектите, мерките по Закона за насърчаване на заетостта и схемите по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР)  2014-2020 г. за заетост и обучение и действията по Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта;
  • дейности на други институции, които влияят върху икономиката и пазара на труда;
  • финансовите средства, източниците за финансиране, видовете стимули и техните размери – както за работодателите, обучаващите институции, така и за участниците в субсидирана заетост, обучение или насърчаване на мобилността;
  • отговорните институции за изпълнение на плана и техните партньори.

Планът за 2017 г. е разработен в три части. Първата част представя състоянието на пазара на труда през 2016 г. и очакванията за 2017 г. Във втората част е изложена националната политика по заетостта през 2017 г. В тази част са изложени и целите, приоритетите, целевите групи на политиката и програмите, проектите, мерките и действията по основни направления. В третата част са включени действията за укрепване на управлението на политиките  по заетостта.

Планът съдържа и подробни приложения, които подпомагат неговото изпълнение от отговорните институции и организации. Първото приложение включва кратки фишове на всички, съдържащи се в НПДЗ 2017 г. програми, проекти, мерки и схеми по оперативни програми. Във второто приложение са регламентирани максималните размери на средствата по чл. 30а от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) за програмите, проектите и мерките за 2017 г. В отделно приложение (3), което изпълнява ролята на указател, са определени видовете плащания за всяка програма или мярка, включена в плана. Финансовата таблица за разпределение на средствата от бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за активна политика за 2017 г. от държавния бюджет, показва средствата по програми, проекти, мерки и обучение на възрастни и резултатите, които трябва да се постигнат като брой включени в заетост и обучение лица (приложение 4). В нова таблица под номер 4.1 се посочва за всяка  програма/проект или мярка за заетост и обучение дали е приложимо отпускането на средствата да се реализира под формата на схема за минимална помощ или под формата на схема за държавна помощ. В приложение 5 е включен отчет за изпълнението на НПДЗ 2016 г. за единадесетте месеца с финансова таблица. Приложение 6 съдържа обобщена таблица с данни относно заетостта и безработицата в 28-те области на страната.