Дата: 17.03.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1758

БСК изразява удовлетворение от приемането на промените в Наредба 5 на МТСП от 2002 г.,  с които се въвежда код за населено място за съответното работно място и се локализират заетостта и заплащането на труда по населени места.

БСК настоява за приемането на тези изменения още от 2011 г., като са внесени над 20 отделни писма и предложения за нормативен текст,  съответно - в МТСП, МФ, НАП, ГИТ, Агенцията по заетостта, НСИ и други държавни органи.

Без да бъдат изчерпателно посочени, промените в наредбата осигуряват възможности за:

  1. Събиране на липсваща своевременна и актуална информация за прилагане на процедури, фактори и показатели за определяне на минималната работна заплата за страната в съответствие с т.нар. „специфични препоръки на ЕК“,  вкл., актуални данни за средните работни заплати и заети работни места по икономически дейности до 4-ти знак по кода на КИД 2008 и на НКПД 2011, по населени места и общини . Достъп до тези данни следва да бъде осигуряван непосредствено преди и след приемане на тригодишната бюджетна прогноза, до края на м. април на текущата година. Многократни са констатациите, че без осигуряване на тази информация за държавните органи и социалните партньори в цитирания формат и времева рамка, не може да бъде приложен какъвто и да било механизъм за консултиране и определяне на минималната работна заплата, който да отговаря на изискванията на Конвенция 131 на МОТ и да се основава на надеждни агрегирани и аналитични данни.
  2. Подобряване на ефективността на политиките по заетостта, интегрирането на младите хора на пазара на труда, на контрола, радикалното ограничаване и превенция на осигурителните и данъчни измами и недекларирания труд.
  3. Предоставяне на агрегирана информация и данни за заетостта и заплащането на труда по населени места и общини за целите на работодателите и инвеститорите, за прилагане на политики на сближаване на икономическото и социално развитието на отделните региони и населени места от страна на държавните органи и за много други цели и области на политики.

В резултат на нормативната промяна, не се очаква допълнително административно натоварване за бизнеса, доколкото в над 90% от случаите задължените лица подават данни по електронен път, а по-голямата част от изискваните данни се отчитат еднократно.

В заключение, ръководството на БСК изразява удовлетворение и благодарност за проявеното разбиране, компетентност и оказано съдействие от страна на МТСП, НАП, МФ, ГИТ, Агенцията по заетостта и други държавни органи.

БСК обръща внимание на предприятията, че съгласно Преходните и заключителни разпоредби на Наредба 5, в срок до 30 октомври 2017 г. всички работодатели трябва да изпратят уведомления (съгласно Приложение №1 към чл. 1, ал. 1) за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори.