Дата: 20.05.2017

Източник: БСК

Прочетено: 911

В сайта за Обществени консултации публикуваха Проект на ПМС за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

Правителството предприе необходимите действия за консултиране проекта в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. остава 460 лв.

Размерът й способства икономическия растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

Проектът на ПМС ще бъде публикуван за 30 дни на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МТСП. Справката за отразените становища ще бъде публикувана на Партала за обществени консултации и на интернет страницата на МТСП.

Лице за контакт: Теменужка Златанова - началник на отдел"Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика в дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика", тел.: 02/8119 513; ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

*****

Дата на откриване: 19.5.2017 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Социална политика и заетост

Дата на приключване: 19.6.2017 г.