Дата: 01.06.2017

Източник: БСК

Прочетено: 2296

Стопанска камара - Велико Търново, в партньорство с Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието - Констанца (Румъния) и Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, стартира изпълнението на проект “Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния” по програма INTEREGG на обща стойност 593 492,79 €, от които европейско финансиране в размер на 504 468,87 €.

Цел на проекта е насърчаване мобилността на труда в ключови икономически сектори в трансграничната зона България-Румъния чрез създаване на условия за баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Проектът е насочен към:

 • Активното население – над 2 млн. души;
 • Неактивно население и безработни лица в трансграничната зона България-Румъния - приблизително 400 000 лица;
 • Частни компании - не по-малко от 500.

В рамките на проекта са включени следните дейности:

 • Идентифициране на ключови икономи­чески сектори с потенциал за трудова мобилност в трансграничния район;
 • Разработване на компетентностни каталози на избраните предприятия с описание на основни знания, умения, компетенции, изисквани от работода­телите;
 • Разработване на електронни инстру­менти за оценка на компетенции;
 • Провеждане на изследване сред поне 300 представители на целевата група относно възможностите за заетост;
 • Разработване и провеждане на електронни обучения за поне 300 представители на целевата група;
 • Провеждане на обучения за HR специа­листи от България и Румъния с цел подобряване на уменията им за подбор на работна сила от другата страна на границата;
 • Кампания по повишаване на осведоме­ността относно възможностите за зае­тост в трансграничния район България - Румъния;
 • Разработване и поддържане на обща база-данни с полезна информация за работещите лица и работодателите от двете страни на границата.

С изпълнението на проекта ще се създадат условия насърчаване на трудовата мобилност в района чрез създаване и развитие на устойчиви работни места, по-добри условия за кариерно развитие и повече възможности за трудова заетост.

Проектът трябва да приключи през пролетта на 2019 г.