Дата: 10.09.2019

Източник: БАМА

Прочетено: 3031

На 10 септември 2019 г. приключи вторият етап от безплатното обучение на преподаватели по ИКТ по програмата „Сиско мрежова академия“.

През м. октомври 2018 г. Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА), като официален координатор на Сиско академиите в България, в партньорство с Българската стопанска камара (БСК), стартира програма за изграждане на 20 Сиско академии в професионални училища в цялата страна и обучение на 80 инструктори.

На 10 февруари т.г. 43 преподаватели успешно приключиха първия етап от обучението си по “IT Essentials - Основи на информационните технологии“, който дава общи познания за информационните технологии, въведение в мрежите, компютърна поддръжка, безопасност при работа с компютри, асемблиране на компютри, инсталиране и деинсталиране на различен софтуер, вкл. операционни системи, локализиране на проблеми и отстраняването им

На 10 септември 2019 г. приключи и вторият етап от безплатното обучение на преподавателите за курса “CCNA Routing&Switching“(Cisco Certified Network Associate - Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи), в който участваха 40 преподаватели, които получиха задълбочени познания по теоретичните основи на мрежите и мрежовите устройства, както и практически умения за работа с тях - как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки.

Обучението по CCNA приключи с успешното полагане на финален изпит от 35 преподаватели, като те получиха и сертификат за преминато обучение с 1 квалификационен кредит от БСК, която е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със Заповед на Министъра на образованието РД 09-2753 от 14.07.2017 г.

Идеята на проекта е на следващ етап да започне и обучението на учениците в 2-те професионални училища, съответно - по IT Essentials и CCNA.

Вече има и училища, които са планирали обученията на техни ученици по програмата Сиско мрежова академия да стартират още през учебната 2019/2020 г., като Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в гр. Бургас и Професионалната гимназия по електроника и химични технологии в гр. Плевен.