Дата: 23.06.2009

Източник: БСК

Прочетено: 3705

На днешното си редовно заседание Управителният съвет на Българската стопанска камара прие Финансовия отчет на камарата за 2008 г.

Беше изслушана и приета информация за очакваното движение на цените на газовия пазар до края на 9-месечието на т.г. Освен това, бе подкрепено предложението проблемът за енергийната ефективност да бъде основен в работата на БСК с държавните органи през следващия мандат на управлението на държавата.

Членовете на УС изслушаха доклад относно проблемите на пенсионното осигуряване и взеха решение предложената позиция на БСК да бъде предоставена на бъдещото правителство на Р България.

УС прие единодушно оценките и препоръките, направени в два доклада на експертния екип на БСК - относно практиката по прилагане на концесиите в страната и относно осъществените операции по оперативните програми към м. юни т.г.

На днешното заседание бе решено още чрез интернет страницата на БСК и чрез други информационни канали членовете на Камарата да бъдат запознати с процедурите при масови уволнения, предвидени в българското законодателство. Информацията е разработена от експерти на БСК.

За сведение на УС бе представена справка относно публикациите в медиите за национално признатите работодателски организации. Членовете на УС препоръчаха справката да бъде оповестена в медиите.

С решение на УС за член на БСК днес бе прието сдружение „Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУЧЕР), с председател на УС Светла Стоева. С друго свое решени УС на БСК прекрати членството в Камарата на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.

Решено бе следващото заседание на УС на БСК да се проведе на 14 юли т.г., от 11.00 ч.