11.02.2023

Споделяне на резултатите от анкетни проучвания сред работодатели и служители, свързани с практически аспекти на дигиталната трансформация в предприятията, представяне на Европейска рамка за дигитални компетентности – DigComp 2.1, възможности за финансиране по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021 -2027, споделяне на добри практики в сферата на дигитализацията от самите предприятия – това бяха водещите теми по време на Втория информационен ден по проект TransFormWork, който се проведе на 10.02.2023 г., в Стара Загора.

В събитието взеха участие двата екипа, ангажирани с изпълнението на проекта от БСК и КНСБ, експерти от двете организации, синдикални лидери, представители на браншови организации и компании, членуващи в БСК.

Целта на проекта TransFormWork е да помогне за изследването на влиянието на дигитализацията върху социалния диалог на национално ниво и да открие международните добри практики, свързани с интегрираните цифрови технологии в света на труда, както и да помогне за преодоляване на предизвикателствата от въвеждането на Рамковото споразумение на европейските и социални партньори по дигитализация.

От направените проучвания към края на двугодишния период на проекта става ясно, че дигитализацията все още е нова тема на браншово ниво по отношение на КТД – неизползван потенциал за намаляване на рисковете за двете страни. Водеща остава ролята на национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите за развитие на социалния диалог в областта на дигитализацията. Дигиталната стратегия за развитие на предприятията следва да стъпва на диалог на всички йерархични нива в предприятието, но в същото време много работодатели не са създали или не са комуникирали с наетите процедури, позволяващи всеки да заяви необходимостта от включване в обучение, което да повиши дигиталните му умения.

Изводи от направеното проучване сред 22 представители на микро-, малки, средни и големи предприятия от 10 икономически дейности в сферата на производството, преработващата промишленост, търговия, услуги, образование, култура

 • В 36% от тях е сключен КТД, обхващащ условията на труд.
 • Само в 10% от сключените КТД са обхванати въпроси за дигиталната трансформация на предприятието – в хотелиерството и ресторантьорството.
 • В 45% от анкетираните предприятия има внедрена дигитална стратегия – ИТ сектор, хотелиерство и ресторантьорство, аутсорсинг, преработваща промишленост, образование.
 • В 82% от предприятията през последните 5 години са въвеждани нови технологии, касаещи: нива на заетост (47%), изисквания за квалификация/умения (77%), ЗБУТ (66%), организация на работно време (47%).
 • Новите технологии водят до нови форми на производствени системи и промени в организацията на работа в 48% от предприятията.
 • В 55% от предприятията има система за неформално придобити умения, а над 90% от обученията, свързани с работа, се заплащат от работодателя.
 • 100% от анкетираните споделят, че базовите дигитални умения на служителите им са от съществено значение, а значението на междуличностните „меки“ умения е по равно определено като сравнително и много важно.

Вижте още данни от анкетното проучване, което представи зам.-председателят на БСК Мария Минчева - ТУК.

Резултати от анкетно проучване сред 51 работници/служители от сферата на ИТ сектора, административната дейност в предприятия/институции, финанси и счетоводство, образователния сектор

 • Половината от респондентите споделят, че с внедряването на новите технологии е настъпила промяна в организацията на труда.
 • Повече от 2/3 от респондентите споделят за съществуването на (положителна) практика процесът на дигитализация да е съпроводен с обучение на наетите лица.
 • Над 80% оценяват провежданите обучения като ефективни от гл.т. придобиване на нужните знания и опит за боравене с нововъведените технологии.
 • В предприятията, където не е изградена система за контрол на работното време, преобладаващата част от анкетираните работници заявяват, че не е необходимо да се въведе подобна система.

Вижте още данни от анкетното проучване, което представи Росица Макелова – научен секретар на ИССИО/КНСБ - ТУК.

Обща Европейска рамка за дигитални компетентности – DigComp 2.1 и възможности за финансиране

“За да говорим на един език, когато става дума за дигитална компетентност на работодатели и работници/служители, трябва да имаме обща европейска рамка. Това всъщност е DigComp 2.1. рамка, която представлява описание на основните дигиталните компетентности, които всеки европейски гражданин трябва да притежава, без значение от професията си. Дигиталните компетентности са разделени в 5 области и 8 нива на владеене”, каза Светлана Дончева, ръководител на Центъра за управление на проекти в БСК.

За да се възползва българският бизнес от възможностите за финансиране в областта на дигитализацията, всички проекти трябва да са съобразени с Европейската рамка DigComp 2.1, затова е важно да я познаваме.

Светлана Дончева сподели още, че според Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), едва 8% от българите притежават цифрови умения над базовите, съпоставено с 26% на ниво ЕС.

Бизнесът има възможност за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост. Бюджетът за компонент „Образование и умения“ е 292 млн. Лева, като ключовата цел е с ваучерна система да бъдат обучени 500 000 безработни и заети лица с ниско равнище или без цифрови умения.

По различни процедури по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 са предвидени 145 лева. също за подобряване на дигиталните умения на заети и безработни лица.

Вижте още информация за DigComp 2.1 и възможностите за финансиране от презентацията на Светлана Дончева вижте ТУК.

Споделени практики

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, проф. д-р Васил Живков: Мебелната промишленост се справя добре с дигитализацията. Ние сме силно експортно ориентирани. Все още сме конкурентоспособни на качество и цени, и имаме български предприятия, които са еталон за дигитализация и автоматизация на процесите. Киберсигурността обаче се оказва сериозен проблем и прогнозите са, че с времето ще се задълбочава. В момента има страшни атаки в Германия и Италия. Предприятия от сектора затварят напълно и спират работа. Над 1000 са случаите на кибератаки във фирмите. Друго предизвикателство е навлизането на изкуствения интелект. Прогнозираме, че до 10 – 15 години голяма част от професии като архитект, дизайнер и учител ще бъдат заменени от изкуствен интелект, но това не бива да ни плаши, защото ще дадат поле на нови професионални поприща.

Професионална асоциация по роботика и автоматизация, Йонко Чуклев и Кристиян Михайлов: Всяка автоматизация винаги създава повече работни места отколкото отнема. Може да проследим процеса от парния локомотив до наши дни, затова не бива да има страх, че ще изчезнат работните места – те просто ще се трансформират в работни места, за които ще са необходими по-високо квалифицирани кадри, затова една от основните мисии на нашата асоциация е образованието. Инициативата PARA Robotics Incubator стартира в края на 2021 г. и е насочена към подкрепата на младежи над 14 години, които имат интерес и развиват проекти в сферите на роботиката, дроновете, Интернет на нещата (IoT), изкуствен интелект и машинно обучение. В нейните рамки от PARA Bulgaria и партньорските организации по проекта съчетават подкрепата на опитни инженери с достъпа до професионални лаборатории и развойни центрове, като крайната цел е първоначалните проекти да бъдат издигнати до ниво на завършен прототип с помощта на техническо менторство.

Аглика Адамова, Директор човешки ресурси, Happy Bar&Grill: По време на пандемията от Covid-19 направихме най-голямата си дигитална революция. Създадохме собствена софтуерна система на всички нива, която продължаваме да въвеждаме поетапно и която стига до всеки служител. Мисля, че това е най-успешният софтуер в ресторантьорството, който е създаден изцяло за нашите нужди и специфики. Вярвам, че дигитализацията помага на хората и виждам реално как го прави. Младите мислят вече дигитално – при нас те се обучават, развиват, комуникират на всички нива, оценяват, разбират за нови обучения и позиции, за които да кандидатстват изцяло чрез мобилния си телефон. Получаваме обратна връзка от нашите клиенти чрез дигитална анкета, която всеки клиент попълва непосредствено, след като се нахрани.

 

 

Дата: 11.02.2023

Източник: БСК

Прочетено: 1136