15.03.2023

Във връзка с общия подход на Съвета по околна среда относно преразглеждането на Директивата за промишлените емисии, генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер заяви:

„BusinessEurope призовава министрите на околната среда на ЕС да изменят съществено предложението на Комисията за преразглеждане на Директивата за промишлените емисии (IED) за по-голяма практичност. Ревизията в сегашния й вид микроуправлява фирмите. Това добавя сложност, дублиране със съществуващото законодателство и създава правна несигурност за компаниите.

Това създава риск от допълнително забавяне на процедурите за издаване на разрешителни за промишлени инсталации и ограничава нашата глобална конкурентоспособност. Европейските предприятия сега се нуждаят от IED (Industrial Emissions Directive – Директива за индустриалните емисии), която да се фокусира върху по-бързи процеси за издаване на разрешителни и намалена регулаторна тежест, за да ускори иновациите и зелената трансформация на индустриите в Европа.“

Дата: 15.03.2023

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 783