10.04.2023

Българската стопанска камара (БСК), в сътрудничество с компанията Contipso Learning, създаде електронна платформа за обучение в областта на дигиталните умения. Дейността е реализирана в рамките на проект „Готови за дигитална трансформация“, осъществяван от БСК, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

В началото на м. април т.г. стартира тестването на платформата чрез обучения на 520 заети лица от 103 предприятия в 16 икономически сектора. За свободен и безвъзмезден достъп електронната платформа ще бъде достъпна от началото на м. юли т.г., на адрес: https://bia.contipso.com.

Платформата е уникална за България и осигурява безвъзмезден достъп до 36 електронни курса, свързани с придобиване и надграждане на специфични за икономическите сектори дигитални знания и умения в областите: 

 • цифров преход и дигиталната трансформация на предприятията;
 • стратегия за дигитализация на бизнеса;
 • дигитален маркетинг;
 • комуникационни технологии и софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти, доставчици и други контрагенти;
 • дигитални технологии и системи за управление на бизнес процесите и ресурсите в предприятието;
 • корпоративни системи за кибер сигурност;
 • работа с бази от данни и създаване на дигитално съдържание;
 • дистанционно разрешаване на възникнали проблеми.

Електронните курсове са разработени на високо професионално ниво, с атрактивно и удобно за онлайн навигация учебно съдържание, отразяващо съвременните тенденции в информационните и комуникационните технологии. Учебното съдържание отговаря на стандартите на Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите DigComp и на актуалните изисквания на българския пазар на труда към дигиталната компетентност на работната сила.

Потребителите на платформата ще имат възможност свободно да изберат темата на курса за обучение, да тестват придобитите знания и умения и да получат дигитално удостоверение за успешно завършено обучение в съответната дигитална област.

Стартът на електронната платформа съвпада със засилващата се тенденция на дигитално неравенство сред заетите в икономиката, което застрашава все повече хора от отпадане от пазара на труда, поради липса на необходимите дигитални умения и компетенции.

Припомняме, че в рамките на проекта на БСК бяха изготвени анализи на потребностите от дигитални умения в 16 икономически сектора, които показаха, че само 19% от работната сила покриват изискваното ниво на дигитална компетентност за заеманата от тях длъжност, а над 90% от работните места изискват специфични видове цифрови умения.

Особено притеснителен е фактът, че в областта на цифровите умения и компетенции България е дъното на почти всички класации в Европа. Страната ни е:

 • на 26-то място (преди Румъния) по индекса за цифровата икономика и общество DESI;
 • На 26-то място (преди Румъния) по дял на лицата без цялостни дигитални компетенции - 6.2% при средно за ЕС 3%, и едва 7.8% притежаващи дигитални умения над основните (при 26.5% средно за ЕС);
 • на 26-то място (преди Хърватска) по дял на лицата, които използват интернет (83,1% при средно за ЕС 91,1%);
 • на 25-то място (преди Гърция и Румъния) по наети ИКТ специалисти като дял от заетите с 3.5% при средно за ЕС 4.5%;
 • на 25-то място (преди Хърватска и Гърция) по дял на домакинствата, които имат достъп до интернет (87,3% при средно за ЕС 92,5%);
 • на 24-то място (преди Италия, Полша и Румъния) по дял на населението, притежаващо основни дигитални умения (23.4%, в сравнение с 27.5% средно за ЕС.

В условията на цифров преход технологиите се променят изключително бързо и работните места са под натиск от нарастващи изисквания към дигиталната компетентност. Според експертите на БСК, ако няма ефективна система и достъпни инструменти за развитие на умения, ако не се насърчава ученето и усъвършенстването през целия живот, всеки трети работещ ще бъде в риск от изпадане от пазара на труда, поради дефицити в дигиталната компетентност.

 

Дата: 10.04.2023

Източник: БСК

Прочетено: 1879