Дата: 26.01.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3572

БСК организира първа среща на партньорите по проекта FLEMCEE на 29 януари 2010 година, в София. 

В края на 2009 година, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес спечели международния проект FLEMCEE (Гъвкава заетост и развитие на социалния диалог в страните от ЦИЕ – повишаване на броя на добрите активни работодателски практики). 

Проектът е финансиран от Европейската комисия в рамките на бюджетна линия „Индустриални отношения и социален диалог”. 

FLEMCEE започна своето действие през декември 2009 година и ще приключи в края на ноември 2010 г. 

Основните цели на проекта са:

  • Повишаване на знанията за използването на различни гъвкави форми на трудова заетост, тяхното практическо приложение, запознаване със съществуващите законодателни практики и постигане по такъв начин на по-добро разбиране и прилагане на тези форми;
  • Постигане на по-голяма иновативност в колективното трудово договаряне и подобряване нивото на социален диалог в новите страни-членки на ЕС, посредством включването на гъвкави форми на заетост в договарянето.

 

БСК изпълнява проекта съвместно със следните партньори от новите и старите страни-членки на ЕС:

  • Конфедерацията на румънските работодателски асоциации (ACPR)
  • Конфедерацията на унгарските работодатели и индустриалци (MGYOSZ)
  • Асоциацията на работодателите в Словения (ZDS)
  • Учебния център на Саксонската индустрия, Германия (BSW - "Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft e.V.")
  • Федерацията на бизнеса от Астурия, Испания (FADE - Federación Asturiana de Empresarios)