Целеви групи

Проектът е насочен към работодателските организации от България, Румъния, Словения и Унгария

Финансиране
Програма Индустриални отношения и социален диалог на ЕК
Обхват
Международен
Резултати
  • Повишаване знанията за използването на различни гъвкави форми на трудова заетост, тяхното практическо приложение, запознаване със съществуващите законодателни практики и по този начин постигане на по-добро разбиране и прилагане на тези форми на заетост;
  • Постигане на по-голяма иновативност при колективното трудово договаряне и повишаване нивото на социалния диалог в новите страни-членки на ЕС чрез включване на гъвкави форми на заетост при колективното трудово договаряне.
Партньори
  • Българска стопанска камара /БСК/
  • Учебен център на саксонската икономика (BSW) / Германия
  • Конфедерация на унгарските работодатели и индустриалци  
  • Асоциация на работодателите от Словения (ZDS)
  • Федерация на предприемачите на Астурия  (FADE), Испания
  • Съюз на румънските работодателски конфедерации (ACPR)
     
Людмила Мецова
София 1000, Алабин 16-20, стая 204
+3592 932 09 22
Прочетено:799