Дата: 26.09.2006

Източник: БСК

Прочетено: 3480

26.09.2006

За пръв път правителство и социални партньори приемат толкова широкообхватен общ документ за целите и приоритетите на икономическата и социалната политика за 3-годишен период и необходимите мерки за тяхното реализиране. Тази политика трябва да доведе до ускорено развитие на нашата страна като член на ЕС и осъществяване на целите, заложени в Лисабонската му стратегия”. Това каза председателят на БСК Божидар Данев след официалното подписване на Пакта за икономическо и социално развитие на Р България до 2009 г.

Подпис под документа поставиха министър-председателят на Р България Сергей Станишев и председателите на национално представителните работодателски и синдикални организации.

В качеството си на председателстващ на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в изявлението си от името на работодателските организации, г-н Данев заяви още:

„За работодателските организации особено значение имат поетите от правителството ангажименти за:

  • облекчаване на регулаторните режими и прехвърляне на редица от тях на браншовите организации на бизнеса;
  • въвеждане на принципа на “мълчаливото съгласие”;
  • ускоряване въвеждането на “електронно правителство” и изграждането на интегрирани информационни системи;
  • ускоряване работата на съдебните органи;
  • развитие на транспортната, енергийната и информационно-комуникационната инфраструктура на страната;
  • намаляване на корпоративния данък и признаване за разход на инвестициите в опазване на околната среда;
  • съкращаване срока за възстановяване данъчния кредит по ДДС и създаване на възможност за доброволна регистрация на всички стопански субекти;
  • засилване връзката на професионалното и висшето образование с потребностите на пазара на труда;
  • въвеждането на данъчни стимули за инвестиране в развитието на човешкия капитал и др.

 

Вече има сериозни индикации, че предприетите през тази година мерки за облекчаване на бизнеса и стимулиране на икономиката водят до високи темпове на икономически растеж, финансова стабилност, нарастване на заетостта и повишаване на доходите.

Тази политика трябва да продължи, за да превърнем България в достоен член на общото европейско семейство.”

В подписания днес Пакт за икономическо и социално развитие на България до 2009 г. е записано, че заплатите ще нарастват всяка година с процент, по-висок от инфлацията. В частния сектор синдикатите и работодателите ще договарят увеличението ежегодно. Минималната работна заплата ще се определя също всяка година и ще зависи от линията на бедност.

Ръстът на икономиката ще е поне 6 процента всяка година, като част от лицензионните и разрешителните режими за бизнеса ще отпаднат.

Правителството пое и ангажименти за ускоряване въвеждането на “електронно правителство” и ускоряване работата на съдебните органи, както и за развитие на транспортната, енергийната и информационно-комуникационната инфраструктура на страната. Управляващите се задължиха да намалят корпоративния данък и да съкратят срока за възстановяване данъчния кредит по ДДС.

Дългосрочна цел е намаляването на ставката на ДДС до 18 на сто при наличие на фискална възможност. Размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 2007 г. ще бъде обвързан с минималната работна заплата за страната при съотношение не по-малко от 50 на сто, а размерът на социалните пенсии за старост и за инвалидност – с официалната линия на бедност при съотношение не по-ниско от 40 на сто.

Предвидено е още коефициентът на заетостта до 2007 г. да достигне 58%, а до 2009 г. – 61 на сто. Регистрираната безработица да бъде под 10% до 2007 г. и под 9% до 2009 г. Ще се работи за създаването на условия за разкриване най-малко на 240 000 работни места, което да доведе до трайно снижаване на безработицата под 9 на сто до 2009 г.

"Подписването на Пакта е много важно и политическо, и обществено събитие", заяви премиерът Сергей Станишев. Той определи документа като своеобразен обществен договор между правителството и социалните партньори за основните политики в областта на икономическото развитие, социалната политика, образованието и здравеопазването на България за следващите години.

Председателят на Конфедерацията на независимите синдикати в България д-р Желязко Христов определи подписването на Пакта като белег на зрелостта и отговорността на българските социални партньори към проблемите на обществото.