Дата: 11.10.2010

Източник: АОБР

Прочетено: 2846

Членовете на Асоциацията на организациите на работодателите в България разпространиха днес, 11 октомври 2010 г., до средствата за масова информация обща позиция относно участието им в диалога по промяна на осигурителните отношения в страната. Писмото е от името на: Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара - съюз на българския бизнес, Българската търговско-промишлена палата, БСЧП "Възраждане", Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България и Съюза за стопанска инициатива.

***

ОТНОСНО: ПОЗИЦИЯТА И УЧАСТИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДИАЛОГА ПО ПРОМЯНА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРАНАТА

Във връзка с публикации в средствата за масова информация за резултати от проведените вчера, 10 октомври 2010 г., разговори между социалните партньори относно промените в пенсионната система, национално представителните работодателски организации информират българската общественост, че:

1.       Няма решение за възстановяване на тяхното участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество;

2.       Провеждат се неформални разговори - както двустранни (работодатели и Правителство), така и тристранни (работодатели, синдикати и Правителство);

3.       Няма постигнати никакви споразумения.

По време на всички досегашни разговори национално представителните работодателски организации изразиха становища, насочени към търсене на балансирани решения, които в този тежък за социалната система момент да натоварят равномерно и държавата, и заетите в икономиката, и работодателите. Това, обаче, става при една крайно неотстъпчива позиция от страна на национално представителните синдикати.

Работодателските организации са склонни да обсъдят увеличение с два пункта на вноските към Фонд „Пенсии", като част от социалноосигурителните плащания, само при следните условия, изпълнени едновременно:

1.       Държавата да започне да изплаща личните вноски на всички заети в бюджетната сфера от бюджетите на съответните министерства всеки месец, а не както е сега чрез единен трансфер към Националния осигурителен институт на три месеца. При закъснение на преводите ведомствата да се санкционират в съответствие със законовата регламентация - основен лихвен процент плюс 20%, както това се отнася за останалите работодатели.

2.       Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието да започнат да плащат завишени вноски за своите служители, отговарящи на срока за получаване на пенсиите и размера на тези пенсии, вместо разликата да се поема от заетите и работодателите в реалния сектор.

3.       От 2012 г. да се преустанови временно въведената практика работодателите да плащат първите три дни болнични. Да се възстанови практиката първият ден болнични да се поема от работодателите, а следващите два - от Националния осигурителен институт.

4.       Съотношението за приноса към Фонд „Пенсии" на заети и работодатели да се промени от 2011 г. на 45:55, а от 2012 г. да стане 50:50, както с консенсус беше замислена пенсионната реформа и по което има двустранни и тристранни споразумения.

5.       За три години да се преустановят вноските във фонд „Гарантирания вземания на работниците и служителите".

6.       Ясни ангажименти за реформи в здравеопазването. Всички усилия на преговарящите страни са насочени към осигуряване на средства за една нереформирана система, без никакви ангажименти от Български лекарски съюз, който би следвало да окаже съпричастност и да предложи пътища за реформиране на системата.

Ако искаме да имаме разумен и балансиран подход, всяка от трите страни (държава, работодатели и заети) трябва да поеме негативите от кризата. Не можем да приемем с натиск от улицата да бъдат променяни основни макроикономически параметри.