22.02.2011

Националният съвет за оценка на компетенциите проведе своето второ редовно заседание

 

Шест нови икономически сектора, в които да бъдат въведени модели за оценка на компетенциите на работната сила, одобри на днешното си заседание Националният съвет за оценка на компетенциите (НСОК). Това са:

1.       Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;

2.       Хотелиерство и ресторантьорство;

3.       Производство на хранителни продукти (месо, пиво, мляко, хляб);

4.       Производство на електрически съоръжения;

5.       Производство на мебели;

6.       Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение.

Разработването и внедряването на секторните компетентностни модели ще бъде възложено на експертни групи към специално създадените за целта секторни звена за оценка на компетенциите, чиято дейност ще се координира от следните браншови работодателски организации:

-          Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ);

-          Българска туристическа камара (БТК);

-          Асоциация на месопреработвателите в България (АБМ);

-          Българска асоциация по електротехника и електроника (БАСЕЛ);

-          Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП);

-          Българска браншова камара - Машиностроене (ББКМ).

С днешното решение пилотните сектори, в които ще се разработят и въведат компетентностни модели, стават седем, след като на 15.03.2011 г. беше сключен договор между БСК и Българската асоциация на металургичната индустрия за създаване на първото пилотно секторно звено за оценка на компетенциите.

На днешното си, второ по ред, заседание членовете на НСОК изслушаха и приеха доклад за напредъка по осъществявания от БСК проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" в частта му за изграждане на Национална референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила.

Пред участниците в заседанието беше представен и пакет предложения за нормативни промени, целящи недопускане на недостиг от работна сила. НСОК прие предложенията и възложи на Националния център за оценка на компетенциите да предприеме действия за съгласуването им със социалните партньори с цел тяхната практическа реализация. Предстои пакетът предложения да бъде официално представен пред обществеността в началото на м. март т.г.

***

НСОК бе създаден през м. октомври 2010 г. в изпълнение на дейностите по изграждане на Национална референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила по сектори и региони. Членове на съвета са представители на работодателските и синдикалните организации, зам.-министрите на труда и социалната политика и на образованието, младежта и науката, председателят на Националната агенция за професионално обучение и образование, академичните среди и браншови работодателски организации.

 

 

Дата: 22.02.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3671