12.10.2011

Опитът на Холандия и Великобритания в оценката на компетенциите на работната сила бяха представени на кръгла маса с участието на експерти от социалното и образователното министерство, представители на браншовите организации на БСК, както и на секторните консултативни съвети и медиите.

Секторните съвети по уменията във Великобритания са правителствено признати органи, създадени да подпомагат развитието на уменията и обучението в рамките на определен сектор.  People 1st е секторният съвет за туризъм, хотелиерство и пътувания. People 1st представлява общо 14 подсектора, които генерират над 135 млрд. паунда годишно и дават работа на около 1.9 милиона души в повече от 180 хил. предприятия. 14-те подсектора, които попадат в рамките на People 1st, са доставка на храна и услуги, организация на събития, хазарт, паркове, услуги по настаняване и хранене, хостели, хотели, клубно членство, барове и нощни заведения, ресторанти, самонастаняване, туристически услуги, пътуване, атракции за посетители. Всеки подсектор е уникален, въпреки че повечето включват предоставяне на храна, напитки, настаняване и дейности в свободното време. Много от действащите предприятия в сектора работят в повече от един подсектор. „Секторът, като цяло, се старае да гарантира висок стандарт на обслужване и качествено преживяване за клиентите и посетителите.", каза Кейт Тетли, представител на сектора и говорител на кръглата маса. People 1st работи в три основни области - проучване, професионално образование, и обучение. В сферата на проучването аналитичният отдел разполага с екип от експерти за количествени и качествени проучвания, които подпомагат дейността на секторния съвет. Негова задача е да провежда безпристрастни проучвания, които идентифицират и анализират уменията и потребностите на пазара на труда в хотелиерството, пътуванията и туристическия сектор. Екипът се ангажира и с платени проучвания, по поръчка на външни агенции, агенции за регионално развитие, други секторни съвети и съвети за квалификации. Специфичните познания на екипа за пазара на труда в сектора и тесните връзки с работодателите гарантират, че не само може да създава солидни научни изследвания на конкурентни цени, но може да осигури ниво на интерпретация и анализ, каквото повечето комерсиални доставчици не могат да предложат.

Професионалното образование обхваща цялата система на образование и обучение от училищата до ученето през целия живот. Екипът за професионално образование на People 1st работи с бизнеса, като: определя националните професионални стандарти; разработва рамки за стажове и основни степени; определя кои квалификации трябва да бъдат развивани, за да отговорят на нуждите на сектора. Всяка страна в Обединеното кралство има своя собствена система за образование и се налага да се работи страна по страна за подобряване на стандартите в обучението и образованието. Работата с държавните институции е от решаващо значение, за да се гарантира, че служителите имат квалификации, обучение и образование, които са подходящи за нуждите на работодателите и да се покаже ясно пътят за развитие на целия сектор.

Отделът по обучение на People 1st разработва и провежда обучения, за да гарантира общ подход към развитието на умения и производителността в сектора. Отделът стартира редица инициативи и програми за обучение. Така например, чрез инициативата Women 1st initiative работи за увеличаване на броя на жените в управлението в целия сектор, а чрез програматаEmployment 1st разработи национален стандарт за обучение, ориентирано към осигуряване на заетостта в сектора. Отделът по обучение работи директно с компании за предоставяне на услуги по обучение, чрез програми като People 1st Training Company, за да ги подпомогне да станат по-конкурентоспособни, да изградят капацитет и да се фокусират върху същността на бизнеса си. Работата на отдела трябва да гарантира на работодателите в сферата на хотелиерството, пътуванията и туризма, че имат достъп до проверени, актуални и приложими програми за обучение, които оказват влияние върху техния бизнес.

People 1st се стреми да гарантира, че квалификациите в сектора съответстват на неговите нужди. Изследванията показват, че има над 400 квалификации, свързани със сектора във Великобритания, но работодателите и работещите не разбират тяхното значение за кариерното развитие. Въпреки че две трети от работодателите провеждат обучения, само 3% от тях водят до признати квалификации. People 1st се занимава с този въпрос чрез програмата си за квалификационна реформа, и екипът за професионално обучение извършва пълна оценка на всички квалификации, както и преглед на Националните професионални стандарти (National Occupational Standards) за сектора.

През 2008 г. в Холандия значително се повишава натиска за широко приемане на е-портфолиото на национално ниво. Холандският институт по стандартизация (NEN) публикува първа версия на Национално техническо споразумение (NTA 2035) за обмен на е-портфолио, използвайки профил на кандидата, базиран на IMS. През същата година два държавни консултативни комитета - за заетостта и за пазара на труда, препоръчват приемането на е-портфолиото в национален мащаб, като инструмент за оценяване и стимулиране на личното професионално развитие и за повишаване на мобилността. Това заяви пред участниците в кръглата маса Говърт Клаус от Холандия, говорител на кръглата маса. Усещането за неотложност налага инициирането на редица проекти, които признават или се стремят да се възползват от този национален стандарт.  Пример за това е най-южната провинция на Холандия - Лимбург. Този регион има относително високи стойности на безработицата, съчетани с все по-застаряващо население и заплаха от недостиг на персонал в здравеопазването. За да се справи с тази комбинация от фактори, провинция Лимбург е направила значителни инвестиции в множество проекти за увеличаване на мобилността чрез учене през целия живот и акредитация на предишно учене. Един от тези проекти е създаването на Център за услуги за учене през целия живот - Лимбург, който обединява заинтересованите страни в региона - работодателите (от малки до големи предприятия), агенциите по заетостта, както и образователни институции, вариращи от професионално образование и обучение до университетско ниво. Центърът подпомага оценката на резултати от предишно учене и предоставя смесено обучение през целия живот, обвързано с регионалните потребности и развитие на пазара на труда. За осъществяване на сътрудничеството между различните заинтересовани страни обменът на информация от е-портфолиото се оказва важен въпрос, който може да бъде разрешен с помощта на националния стандарт.

 

Кейт Тетли е представител на Секторен съвет по уменията „Туризъм, хотелиерство и пътувания" (Великобритания). Тя отговаря за политиките в сферата на професионалното развитие в Шотландия, както и за международната дейност на секторния съвет. Дейността й обхваща изследване и анализ на пазара на труда, разработване и внедряване на модерни рамки за провеждане на практики и стажове, широка гама дейности в областта на квалификацията, вкл. разработване на учебни програми, професионални стандарти и др. Своя опит в сферата на професионалното образование и развитието на човешките ресурси Кейт Тетли е споделяла чрез Британския съвет в страни като Азърбайджан, Бахрейн, Съвета за сътрудничество в Персийския залив, Исландия, Естония и др. Кейт Тетли има повече от 27-годишен опит в сектор „туризъм" - и като работодател в тази сфера, и като експерт по квалификацията и развитието на уменията на кадрите.

 

Говърт Клаус е специалист в сферата на уеб-базираните услуги, информационната архитектура, анализ и прилагане на прагматични творчески решения при разработването на информационни системи.

Портфолиото на Говърт Клаус включва проектиране и разработване на:

- Eures Quiz  - инструмент, подпомагащ увеличаването на знанията за европейските регламенти за заетостта, в рамките на проекта UWV / Eures;

- Електронните услуги на UWV Werkbedrijf  (обществени служби по заетостта)

-Портала www.werk.nl,  в т.ч. Атлас на компетенциите www.competentieatlas.nl

 

 

Дата: 12.10.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3282