13.10.2011

Подходите за развитие на уменията, основани на сътрудничество между бизнеса и образованието, бяха представени от Елена Шишманова - ръководител на направление в Центъра за професионално обучение при БСК, в рамките на провеждащия се в периода 10-14 октомври т.г. форум с международно участие по проекта на БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси". В дискусията се включиха представители на институциите, имащи отношение към пазара на труда и квалификацията на работната сила, експерти по управление на човешки ресурси, секторни консултанти по проекта на БСК, както и двамата международни експерти - Кейт Тетли (Великобритания) и Ховърт Клаус (Холандия), които са на посещение у нас по покана на БСК.


Г-жа Шишманова запозна участниците във форума със структурата, организацията и начина на функциониране на системата за професионално образование и обучение (ПОО) в България. Тя очерта и основните проблеми, свързани с ПОО, сред които и необходимостта системата за ПОО да отговори на икономическите потребности и перспективи на страната, като осигури необходимите за икономиката кадри. Според БСК тенденцията за несъответствие между приоритетите на образователната система и потребностите на бизнеса се задълбочава с всеки изминал ден. Значително изоставане се наблюдава и по отношение на ученето през целия живот. Сериозен проблем е и недостатъчният размер на инвестициите, които предприятията правят в обучение и развитие на работната сила.


Според Елена Шишманова, необходимо е да се създадат условия за по-широко навлизане и прилагане на компетентностния подход в ПОО, да се регламентира Национална система за осигуряване на качеството на ПОО, като измерителите на качеството се обвържат с придобитите компетенции и професионалната реализация на обучените.


Разработваните политики за ПОО трябва да отчитат секторните специфики в икономическото развитие на страната, смята Елена Шишманова. Според нея, време е да бъдат създадени фондове за професионална квалификация на национално и на секторно ниво, както и да се регламентира системата за валидиране на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, както и на основата на професионален и/или практически опит.


Друга препоръка, отправена от г-жа Шишманова, бе за създаване на нова, модерна система за провеждане на практики и стажове, с активното участие на работодателите. Тя сподели, че БСК планира да изгради онлайн-базирана система за търсене и предлагане на стажантски места и допълни, че е необходимо да се въведе процедура за лицензиране на предприятията за провеждане на стажове и практики в отделните сектори на икономиката.


Не на последно място, важен елемент от реформата на системата за ПОО е създаването на действащи механизми за ефективно професионално ориентиране и кариерно развитие, като важна предпоставка за по-бързо и по-активно включване на младите хора на пазара на труда.

Дата: 13.10.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3766