Дата: 27.10.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3096

ДО
Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ -
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС,
ВИЦЕПРЕМИЕР И
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ,

БСК приветства усилията за устойчивост на данъчното законодателство чрез внасянето на  минимални промени в разпоредбите. Прави впечатление, че предложените промени целят основно усъвършенстване на данъчното законодателство, прецизиране на текстове на разпоредби и отстраняване на някои несъответствия с европейското законодателство и практиката на Съда на ЕС.

По внесените за разглеждане проекти за изменение и допълнение на някои данъчни закони изразяваме следните бележки и предложения:

1. По ЗИД на ЗАДС /Закона за акцизите и данъчните складове/

1.1.  По §7, относно: Чл. 32 ал.1, отнасящо се до предложените промени в акцизите на горивата, считаме че, следва да се обсъди много внимателно въвеждането на по-високите ставки от началото на 2012 г. Съществува и възможност те да бъдат въведени на по-късен етап при подобряване на икономическата и финансова конюнктура и трайно излизане от кризисните процеси.

1.2. По §8, относно: чл.33, ал.1, т.5. На този етап е нецелесъобразно въвеждането на акциз от 0,20 лв. за гигаджаул върху природния газ като гориво за отопление.

Липсват методика и възможност за определяне на използвания газ за битови цели с акциз 0 и за отопление, за който се предвижда повишена акцизна ставка.

1.3. Предлагаме да се направят следните изменения:

  • В чл.24, относно освобождаването от акциз. Считаме, че за комбинираното производство на електроенергия и топлоенергия трябва да се въведе освобождаване на облагане с акциз.

Мотиви:

Тази възможност е напълно в духа и произтича от разпоредбите на чл.15, §1, буква „в", във връзка с буква „г" от Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27.10.2003 г., относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, отнасящи се до пълно освобождаване от данъчно облагане на такива „високоефективни" комбинирани производства на  топло- и електроенергия.  

2. По ЗИД на ЗДДС /Закон за данъка върху добавената стойност/

2.1. По § 2, относно чл.45, ал.2. Не е ясно и изобщо не е коментирано в мотивите към законопроекта кое налага изменението и замяната на момента за признаване на освободена доставка по сега действащия ред към един по-ранен етап (издаване на разрешение за строеж) в условията на незавършен строеж.

2.2.  По §3, относно чл.66, ал.2. Въведената промяна следва да се отнася и за всички видове места за настаняване, а не само за хотелите - в т.ч. и за квартири, тъй като не във всички населени места има хотели. Това би затруднило развитието на селския туризъм и би внесло неяснота, когато се извършва настаняване в селски къщи.

2.3. Предлагаме да се направят следните изменения:

  • Да се измени Приложение № 2 към глава Деветнадесета „а", като се създаде нова т. 5 със следното съдържание:

„5. Отпадъци, които при спазване критериите на директно приложимите актове на Европейския съюз са престанали да бъдат отпадъци, по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви."

Досегашна т. 5 става т. 6, като думите „отпадъци по т. 1-4" се изменят на „отпадъци по т. 1-5".

Мотиви:

Считаме, че така ще се запази сегашният режим на облагане на доставките с отпадъци, като същевременно се съобразят и директно приложимите актове на Европейския съюз относно отпадъците, както и с действието на Регламент ЕС № 333/2011 г. С приемането на предложената поправка в Закона ще се гарантира недопускането на измами чрез неправомерно начисляване на ДДС, до което би се стигнало, ако сделките с отпадъци и услуги по техния добив и обработка станат облагаеми по общия ред на закона.

3.  В ЗДДФЛ /Закон за данъците върху доходите на физически лица/

3.1.  Предлагаме да се направят следните изменения:

  • Да отпадне данъкът от продажба или замяна на движими вещи, представляващи отпадъци по смисъла на ЗУО, когато се предават на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в съответствие със Закона за управление на отпадъците, като за целта бъдат променени текстовете от ЗДДФЛ, които го третират, а именно:

1. Заличава се чл. 13, ал. 1, т. 2, б. „г" и чл.38, ал.10;

2. В чл. 46, ал. 1 накрая отпадат думите „... и 10";

3. В чл. 65, ал. 1, думите „и чл. 38, ал.10"  се заличават.  

Или, ако този вид данък не отпадне, да се въведе задължението физическите лица сами да го декларират по реда на чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ, като се направят съответните редакции.

Мотиви:

            Практиката показа, че с прехвърляне на задължението за събирането и внасянето на този данък върху търговците с отпадъци се създаде прецедент в системата на т.нар. окончателни данъци, облагани при източника.

Касае се за доходи, които се реализират от физически лица най-често на случаен принцип, отколкото системно и по занятие. Следователно, администрирането на този данък усложнява взаимоотношенията, което изисква тези лица или изобщо да бъдат освободени от облагане с данък (тъй като сделките най-често са случайни), или те само да го декларират.

 Българска стопанска камара намира за крайно необходимо и предлага, особено сега в условията на влошаване на ситуацията с дълговата и икономическа кризи, да се извърши задълбочен преглед на цялото данъчното законодателство с оглед изчистване  на нормативната уредба от неясни, спорни и подлежащи на тълкувания разпоредби. Това ще доведе не само до подобряване на бизнес средата и сигурност за предприятията при осъществяване на тяхната независима икономическа дейност, но ще облекчи и улесни дейността на контролните органи.

С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ