Дата: 04.11.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2158

  • Произвеждаме и изнасяме повече месо, вино и облекла, и по-малко горива
  • Расте вносът на вино и текстилни изделия
  • Вината със защитено наименование за произход се котират по-добре на пазара

Данните са за второто тримесечие на 2011 г. и са от наблюдение на секторите, реализирано от СФБ Капиталов пазар АД, собственост на Българската стопанска камара

През второто тримесечие на 2011 г. има намаление на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене с 1.2% на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ „Капиталов пазар" АД за развитието на сектора. За полугодието на 2011 г. е отчетено увеличение на производството с 15%. През второто тримесечие вносът и на износът на минерални горива намаляват на годишна база. Намалението на вноса е с 1.8%, а на износа - с 26.2%. За първото полугодие обаче сравненията показват, че нарастват и вносът, и износът спрямо първата половина на 2010 г. - съответно с 2.3% и с 14.8%. Разчетите за второто тримесечие на 2011 г. показват, че на годишна база предоставените количества минерални горива (за автомобили и други двигатели с вътрешно горене) за продажби на вътрешния пазар са повече с 30.4%, а за първото полугодие - с 9.3%. Вж. ОЩЕ

През второто тримесечие на 2011 г. винопроизводителите са произвели 23% повече вина със защитено наименование за произход на годишна база. За първата половина на 2011 г. производството на вино със защитено наименование е нараснало с 6.6%, а без защитено наименование е намаляло с 8.1%. Вносът на вино в България продължава да нараства за четвърто поредно тримесечие. На годишна база той е по-голям с 16.7%. Износът отново намалява в сравнение със съответния период на 2010 г. - с 6.4%. През първото полугодие вносът нараства с 30.8%, а износът намалява с 3.2%. Сравнението на годишна база показва намаление на продажбите на производителите в България по всички групи вина през второто тримесечие на 2011 г. Най-голямо е намалението на продадените количества вина без защитено наименование за произход - с 5.1%. Вж. ОЩЕ

След шест поредни тримесечия на намаление, производството на предприятията от месната промишленост в България отчитат увеличение на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. През периода април-юни на 2011 г. производството се е повишило с 6% спрямо същото тримесечие на 2010 г. Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги също нараства - със 17.1% на годишна база. Тенденцията на увеличение на внесените в България количества месни продукти се запази и през второто тримесечие на 2011 г. - на годишна база със 7.4%. Отчетено е увеличение за девето поредно тримесечие и на изнесените количества - ръст от 17.2% спрямо второто тримесечие на 2010 г. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. продажбите на предприятията, включени в извадковото изследване, са по-големи за всички групи стоки. Сравнението на годишна база показва, че нарастват продажбите на месо от свине и от птици. Вж. ОЩЕ

Увеличението на производството в българската шивашка промишленост на годишна база продължи и през второто тримесечие на 2011 г. като прирастът е 4.2%. По-голям с 9.1% е и оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги. Тенденцията на увеличение на вноса на шивашки изделия на годишна база продължи през второто тримесечие на  2011 година, но с по-бавен темп. На годишна база прирастът е с 0.3%. Има увеличение и на износа - с 22.7% спрямо съответното тримесечие а 2010 г. Основната част от продукцията на шивашката промишленост в България продължава да е от производство на ишлеме. Продажбите на производителите на облекла на вътрешния пазар бележат увеличение през второто тримесечие на  2011 г. - на годишна база с 2%.  През второто тримесечие на 2011 г. продължи да се увеличава производството в текстилната промишленост, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. На годишна база то е по-високо с 10.2%. Индексът на оборота от продажби също отразява прираст - с 14.2% спрямо съответния период на 2010 г. Вж. ОЩЕ

През второто тримесечие на 2011 г. на годишна база продължи увеличението на вноса на текстилни изделия. На годишна база прирастът е 16.8%, а за първото полугодие - с 20.4%. Продължава и възходящата тенденция на износа. Прирастът през второто тримесечие на 2011 г е 22.4% на годишна база. През първата половина на годината увеличението е с 28.7%.На годишна база през тримесечието има увеличение в продажбите на вътрешния пазар само на камгарни тъкани и одеяла. За полугодието прирастът отново е само в тези две групи стоки. Вж. ОЩЕ